مبورین

Mebeverine

مشخصات داروی مبورین


 • نام های تجاری خارجی Mebeverine
 • دسته دارویی مبورین
 • مصرف مبورین در بارداری

توصیه مصرف مبورین


 • Mebeverine

برچسب مبورین


محصولات تجاری مبورین در ایران


کارخانجات دارو پخش
 • مبورین قرص خوراکی 135 mg (قرص مبورین هیدروکلراید)
 • داروسازی آریا
 • مبورین آریا کپسول پیوسته رهش خوراکی 200 mg (کپسول پیوسته رهش مبورین هیدروکلراید)
 • لابراتوارهای رازک
 • مبورین کپسول پیوسته رهش خوراکی 200 mg (کپسول پیوسته رهش مبورین هیدروکلراید)
 • کیش مدیفارم
 • مبماکس کپسول پیوسته رهش خوراکی 200 mg (کپسول پیوسته رهش مبورین هیدروکلراید)
 • الحاوی
 • مبریکس کپسول پیوسته رهش خوراکی 200 mg (کپسول پیوسته رهش مبورین هیدروکلراید)
 • مبریکس قرص خوراکی 135 mg (قرص مبورین هیدروکلراید)
 • دارودرمان پارس
 • مبکول قرص خوراکی 135 mg (قرص مبورین هیدروکلراید)
 • دارو سازی حکیم
 • کلورست کپسول پیوسته رهش خوراکی 200 mg (کپسول پیوسته رهش مبورین هیدروکلراید)
 • مبورین-حکیم قرص خوراکی 135 mg (قرص مبورین هیدروکلراید)
 • داروسازی دکتر عبیدی
 • مبفک کپسول پیوسته رهش خوراکی 200 mg (کپسول پیوسته رهش مبورین هیدروکلراید)
 • مبفک قرص خوراکی 135 mg (قرص مبورین هیدروکلراید)
 • داروسازی رها اصفهان
 • کولومب قرص خوراکی 135 mg (قرص مبورین هیدروکلراید)
 • کولومب کپسول پیوسته رهش خوراکی 200 mg (کپسول پیوسته رهش مبورین هیدروکلراید)
 • سجاد داروی شرق
 • کولیبسان کپسول پیوسته رهش خوراکی 200 mg (کپسول پیوسته رهش مبورین هیدروکلراید)
 • کولیبسان قرص خوراکی 135 mg (قرص مبورین هیدروکلراید)
 • اکتوورکو
 • مب اکتو قرص خوراکی 135 mg (قرص مبورین هیدروکلراید)
 • مب اکتو کپسول پیوسته رهش خوراکی 200 mg (کپسول پیوسته رهش مبورین هیدروکلراید)
 • داروسازی امین
 • ایریمب کپسول پیوسته رهش خوراکی 200 mg (کپسول پیوسته رهش مبورین هیدروکلراید)
 • داروسازی تهران دارو
 • مورین کپسول پیوسته رهش خوراکی 200 mg (کپسول پیوسته رهش مبورین هیدروکلراید)
 • مورین قرص خوراکی 135 mg (قرص مبورین هیدروکلراید)
 • Abbott Healthcare Products
 • کلوفک قرص خوراکی 135 mg (قرص مبورین هیدروکلراید)
 • کلوفک ریتارد کپسول پیوسته رهش خوراکی 200 mg (کپسول پیوسته رهش مبورین هیدروکلراید)
 • ایران دارو
 • مری لاکس کپسول پیوسته رهش خوراکی 200 mg (کپسول پیوسته رهش مبورین هیدروکلراید)
 • داروسازی سامی ساز
 • کولوفین کپسول پیوسته رهش خوراکی 200 mg (کپسول پیوسته رهش مبورین هیدروکلراید)
 • کولوفین قرص خوراکی 135 mg (قرص مبورین هیدروکلراید)
 • به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی مبورین

  200 mg

  کپسول طولانی رهش

  135 mg

  قرص