مبورین

Mebeverine
Mebeverine
نام های تجاری خارجی
دسته دارویی

Antispasmodic Agent, Gastrointestinal

ترکیب ضد اسپاسم، گوارشی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی
روزدارو
 • مبورین 200 میلی گرم(کپسول پیوسته رهش مبورین هیدرو کلراید)
 • داروئی و بهداشتی لقمان (سهام عام )
 • مبورین 200میلی گرم(کپسول پیوسته رهش مبورین هیدرو کلراید)
 • داروسازی آریا
 • مبورین آریا 200(کپسول پیوسته رهش مبورین هیدرو کلراید)
 • دارو سازی فارابی
 • مبورین 200(کپسول پیوسته رهش مبورین هیدرو کلراید)
 • کارخانجات دارو پخش
 • مبورین 135 میلی گرم(قرص مبورین هیدرو کلرید)
 • رامو فارمین
 • مبورین 200 میلی گرم(کپسول پیوسته رهش مبورین هیدرو کلراید)
 • دارو سازی سها
 • مبورین 135 سها(قرص مبورین هیدرو کلرید)
 • دارو سازی اسوه
 • مبورین 135میلی گرم(قرص مبورین هیدرو کلرید)
 • کیش مدیفارم
 • مبماکس 200 میلی گرم(کپسول پیوسته رهش مبورین هیدرو کلراید)
 • ایران دارو
 • مری لاکس 200(کپسول پیوسته رهش مبورین هیدرو کلراید)
 • الحاوی
 • مبریکس 200(کپسول پیوسته رهش مبورین هیدرو کلراید)
 • مبریکس 135میلی گرم(قرص مبورین هیدرو کلرید)
 • سجاد داروی شرق
 • کولیبسان 200(کپسول پیوسته رهش مبورین هیدرو کلراید)
 • کولیبسان 135(قرص مبورین هیدرو کلرید)
 • اکتوورکو
 • مب اکتو 200 میلی گرم(کپسول پیوسته رهش مبورین هیدرو کلراید)
 • مب اکتو 135 میلی‌گرم(قرص مبورین هیدرو کلرید)
 • داروسازی امین
 • ایریمب 200 میلی گرم(کپسول پیوسته رهش مبورین هیدرو کلراید)
 • داروسازی تهران دارو
 • مورین 200میلی گرم(کپسول پیوسته رهش مبورین هیدرو کلراید)
 • مورین 135میلی گرم(قرص مبورین هیدرو کلرید)
 • Abbott Healthcare Products
 • کولوفاک ریتارد200 میلی گرم(کپسول پیوسته رهش مبورین هیدرو کلراید)
 • کلوفک 135میلی گرم(قرص مبورین هیدرو کلرید)
 • داروسازی رها اصفهان
 • کولومب 200 میلی گرم(کپسول پیوسته رهش مبورین هیدرو کلراید)
 • کولومب 135(قرص مبورین هیدرو کلرید)
 • داروسازی سامی ساز
 • کولوفین 200 میلی گرم(کپسول پیوسته رهش مبورین هیدرو کلراید)
 • کولوفین 135(قرص مبورین هیدرو کلرید)
 • داروسازی فاتک شیمی پارس
 • مبورین 135 میلی گرم(قرص مبورین هیدرو کلرید)
 • دارو سازی حکیم
 • کلورست 200(کپسول پیوسته رهش مبورین هیدرو کلراید)
 • داروسازی دکتر عبیدی
 • مبفک ای آر 200(کپسول پیوسته رهش مبورین هیدرو کلراید)
 • مبفک 135(قرص مبورین هیدرو کلرید)