واکسن سرخک+اوریون+سرخجه

Measles+Mumps+Rubella Vaccine
Measles+Mumps+Rubella Vaccine
نام های تجاری خارجی

Brand Names: US 

 • M-M-R II

Brand Names: Canada 

 • M-M-R II;
 •  
 • Priorix
دسته دارویی

 • Vaccine;
 •  
 • Vaccine, Live (Viral)

واکسن

واکسن، زنده (ویروسی)

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

 

Lactating women may secrete the rubella component of the vaccine into breast milk. Serologic evidence of rubella infection has occurred in breastfed infants following maternal immunization. In infants with serological evidence of rubella infection, severe disease is generally not exhibited; however, mild clinical illness typical of acquired rubella has been reported. It is not known if the measles or mumps components of the vaccine are found in breast milk. The manufacturer recommends that caution be used if administered to nursing women. Breastfeeding is not a contraindication to vaccination. Breastfeeding infants should be vaccinated according to the recommended schedules (ACIP [Kroger 2017]).

Merck Sharp & Dohme
 • ام ام آر(پودر لیوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی واکسن سرخک/اوریون/سرخجه)
 • Serum Institute Of India
 • واکسن سرخک، سرخجه و اوریون، 1 دوز در نیم میلی لیتر(پودر لیوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی واکسن سرخک/اوریون/سرخجه)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  -

  پودر لیوفیلیزه تزریقی


  داروهای مرتبط