آملودیپین+والزارتان+هیدروکلروتیازید

Amlodipine + Valsartan + Hydrochlortiazide
Amlodipine, Valsartan, and Hydrochlorothiazide
نام های تجاری خارجی
  • Exforge HCT®
دسته دارویی

مسدودکننده گیرنده آنژیوتنسین ll

ترکیب ضد آنژین

مسدودکننده کانال کلسیم

مسدودکننده کانال کلسیم، دی هیدروپیریدین

دیورتیک، تیازید

 

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

D

شیردهی

Excretion of amlodipine and valsartan into breast milk is not known and use during nursing is not recommended; hydrochlorothiazide is excreted in breast milk

Herb/Nutraceutical: St John's wort may decrease amlodipine levels. Avoid bayberry, blue cohosh, cayenne, ephedra, ginger, ginseng (American), kola, licorice (may diminish antihypertensive effect). Avoid black cohosh, California poppy, coleus, golden seal, hawthorn, mistletoe, periwinkle, quinine, shepherd's purse (may enhance hypotensive effect).

اشکال دارویی موجود در ایران

-

قرص

-

قرص

-

قرص

-

قرص


داروهای مرتبط
والزارتان مسدودکننده گیرنده آنژیوتنسین ll
تریامترن+هیدروکلروتیازید مُدر، ذخیره کننده‌ی پتاسیم مُدر، تیازیدی
لوزارتان+هیدروکلروتیازید مسدودکننده گیرنده آنژیوتنسین ll مُدر، تیازیدی
لیزینوپریل+هیدروکلروتیازید مهارکننده‌ی ACE ترکیب ضد فشار خون، مُدر، تیازیدی
آمیلوراید+هیدروکلروتیازید ضد فشار خون مُدر، ترکیبی
آملودیپین ترکیب ضد آنژین، بلاک کننده‌ی کانال کلسیمبلاک کننده‌ی کانال کلسیم، دی‌هیدروپیریدینی
هیدروکلروتیازید مُدر، تیازیدی
آ.اس.آ (استیل سالیسیلیک اسید)+آتوروستاتین+انالاپریل+هیدروکلروتیازید ترکیب ضد پلاکتسالیسیلات
آ.اس.آ (استیل سالیسیلیک اسید)+آتوروستاتین+هیدروکلروتیازید+والزارتان ترکیب ضد پلاکتسالیسیلات
آملودیپین+آتوروستاتین ترکیب ضد آنژین ضد فشار خون ضد چربی، مهارکننده HMG-CoA Reductase مسدودکننده کانال کلسیمی مسدودکننده کانال کلسیمی، دی هیدروپیریدینی
آملودیپین+والزارتان مسدودکننده گیرنده آنژیوتنسین ll ترکیب ضد آنژین مسدودکننده کانال کلسیم مسدودکننده کانال کلسیم، دی هیدروپیریدینی
آمیلوراید و هیدروکلرتیازید مُدر، ترکیبی
والزارتان+هیدروکلروتیازید مسدودکننده گیرنده آنژیوتنسین ll مُدر، تیازیدی
بیشتر