آملودیپین+والزارتان+هیدروکلروتیازید

Amlodipine + Valsartan + Hydrochlortiazide

مشخصات داروی آملودیپین+والزارتان+هیدروکلروتیازید


 • نام های تجاری خارجی Amlodipine + Valsartan + Hydrochlortiazide
  • Exforge HCT®
 • دسته دارویی آملودیپین+والزارتان+هیدروکلروتیازید
 • مصرف آملودیپین+والزارتان+هیدروکلروتیازید در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: D شواهد مثبت بر وجود خطر در صورت استفاده وجود دارد.
 • مصرف آملودیپین+والزارتان+هیدروکلروتیازید در شیردهی
 • این دارو در شیر ترشح می شود و مصرف آن در دوران شیردهی پیشنهاد نمی شود.

توصیه مصرف آملودیپین+والزارتان+هیدروکلروتیازید


 • Amlodipine, Valsartan, and Hydrochlorothiazide

تداخلات دارویی آملودیپین+والزارتان+هیدروکلروتیازید


 • Amlodipine, Valsartan, and Hydrochlorothiazide

Herb/Nutraceutical: St John's wort may decrease amlodipine levels. Avoid bayberry, blue cohosh, cayenne, ephedra, ginger, ginseng (American), kola, licorice (may diminish antihypertensive effect). Avoid black cohosh, California poppy, coleus, golden seal, hawthorn, mistletoe, periwinkle, quinine, shepherd's purse (may enhance hypotensive effect).

 • Amlodipine, Valsartan, and Hydrochlorothiazide
به اشتراک بگذارید

اشکال دارویی آملودیپین+والزارتان+هیدروکلروتیازید

-

قرص

-

قرص

-

قرص

-

قرص


داروهای مرتبط