آملودیپین+والزارتان

Amlodipine + Valsartan
Amlodipine and Valsartan

موارد استفاده آملودیپین+والزارتان

درمان پرفشاری خون

توصیه مصرف آملودیپین+والزارتان

هر دارویی را مشاهده کنید.

نحوه مصرف آملودیپین+والزارتان

از مصرف نمکهای جایگزین حاوی پتاسیم خوداری کنید. ممکن است با یا بدون غذا مصرف شود.

نام های تجاری خارجی
 • Exforge®
دسته دارویی

مسدودکننده گیرنده آنژیوتنسین ll

ترکیب ضد آنژین

مسدودکننده کانال کلسیم

مسدودکننده کانال کلسیم، دی هیدروپیریدینی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

D

شیردهی

See individual agents.

کوشان فارمد
 • سینومیکس قرص خوراکی 5 mg/160 mg (قرص آملودیپین/والسارتان)
 • سینومیکس قرص خوراکی 5 mg/80 mg (قرص آملودیپین/والسارتان)
 • سینومیکس قرص خوراکی 10 mg/160 mg (قرص آملودیپین/والسارتان)
 • داروسازی دکتر عبیدی
 • والزومیکس قرص خوراکی 5 mg/160 mg (قرص آملودیپین/والسارتان)
 • والزومیکس قرص خوراکی 10 mg/160 mg (قرص آملودیپین/والسارتان)
 • والزومیکس قرص خوراکی 5 mg/80 mg (قرص آملودیپین/والسارتان)
 • داروسازی سامی ساز
 • والفورت قرص خوراکی 5 mg/80 mg (قرص آملودیپین/والسارتان)
 • والفورت قرص خوراکی 5 mg/320 mg (قرص آملودیپین/والسارتان)
 • والفورت قرص خوراکی 5 mg/160 mg (قرص آملودیپین/والسارتان)
 • والفورت قرص خوراکی 10 mg/320 mg (قرص آملودیپین/والسارتان)
 • والفورت قرص خوراکی 10 mg/160 mg (قرص آملودیپین/والسارتان)
 • Novartis
 • اکسفورج قرص خوراکی 5 mg/80 mg (قرص آملودیپین/والسارتان)
 • اکسفورج قرص خوراکی 5 mg/160 mg (قرص آملودیپین/والسارتان)
 • اکسفورج قرص خوراکی 10 mg/160 mg (قرص آملودیپین/والسارتان)
 • ویرا لیان گروه
 • اکس فولار قرص خوراکی 5 mg/80 mg (قرص آملودیپین/والسارتان)
 • غذا: سرعت و میزان جذب والزارتان را به ترتیب 50 و 40 درصد کاهش میدهد.

  گیاه/ غذای دارویی:  از مصرف دونگ کوئی برای پرفشاری خون خودداری شود(فعالیت استروژنی دارد).از مصرف افدرا، یوهمبین و جینسینگ خودداری شود(ممکن است پرفشاری را بدتر کند). از مصرف سیر خودداری شود زیرا ممکن است اثرات ضد پرفشاری خون را افزایش دهد.

  اشکال دارویی موجود در ایران

  -

  قرص

  -

  قرص

  -

  قرص

  -

  قرص

  -

  قرص


  داروهای مرتبط