انفوزیون لیپید

Lipid Infusion
نام های تجاری خارجی
دسته دارویی
بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی
B. Braun Melsungen Ag
 • لیپوفوندین ام سی تی/ ال سی تی 20%(محلول تزریقی لیپید انفوزیون)
 • لیپوفوندین ام سی تی/ال سی تی 10 % 500 میلی لیتر(محلول تزریقی لیپید انفوزیون)
 • لیپوفوندین ام سی تی/ال سی تی 20% 500 میلی لیتر(محلول تزریقی لیپید انفوزیون)
 • Fresenius Kabi
 • لیپوونوس ام سی تی 10%(محلول تزریقی لیپید انفوزیون)
 • اسموف لیپید 20درصد(محلول تزریقی لیپید انفوزیون)
 • B Braun Co
 • لیپوفوندین 10%(محلول تزریقی لیپید انفوزیون)
 • لیپوفوندین ام سی تی / ال سی تی 20% امولسیون برای انفوزیون وریدی(محلول تزریقی لیپید انفوزیون)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  10 %

  محلول تزریقی

  20 %

  محلول تزریقی


  داروهای مرتبط