انفوزیون لیپید

Lipid Infusion
نام های تجاری خارجی
دسته دارویی
بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی
B Braun Co
 • لیپوفوندین ام سی تی/ال سی تی 10 % محلول تزریقی داخل وریدی 500mL(محلول تزریقی لیپید انفوزیون)
 • لیپوفوندین ام سی تی/ ال سی تی محلول تزریقی داخل وریدی (محلول تزریقی لیپید انفوزیون)
 • Fresenius Kabi
 • لیپوونوس 10 % محلول تزریقی داخل وریدی 500mL(محلول تزریقی لیپید انفوزیون)
 • اسموف لیپید محلول تزریقی داخل وریدی 250mL(محلول تزریقی لیپید انفوزیون)
 • B. Braun Melsungen Ag
 • لیپوفوندین ام سی تی/ال سی تی 10 % محلول تزریقی تزریقی 500mL(محلول تزریقی لیپید انفوزیون)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  10 %

  محلول تزریقی

  20 %

  محلول تزریقی


  داروهای مرتبط