لوپرورلین

Leuprorelin

مشخصات داروی لوپرورلین


 • نام های تجاری خارجی Leuprorelin
  • Eligard®
  • Lupron Depot-Ped®
  • Lupron Depot®
 • دسته دارویی لوپرورلین
 • مصرف لوپرورلین در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: X منع مصرف در دوران بارداری
 • مصرف لوپرورلین در شیردهی
 • ترشح این دارو در شیر مشخص نشده و مصرف آن در دوران شیردهی منع شده است.

توصیه مصرف لوپرورلین


 • Leuprolide

برچسب لوپرورلین


محصولات تجاری لوپرورلین در ایران


Astellas Pharma Europe
 • الیگارد پودر برای تهیه سوسپانسیون تزریقی پیوسته رهش پرنترال 7.5 mg (پودر برای تهیه سوسپانسیون تزریقی پیوسته رهش لوپرورلین استات)
 • الیگارد پودر برای تهیه سوسپانسیون تزریقی پیوسته رهش پرنترال 45 mg (پودر برای تهیه سوسپانسیون تزریقی پیوسته رهش لوپرورلین استات)
 • الیگارد پودر برای تهیه سوسپانسیون تزریقی پیوسته رهش پرنترال 22.5 mg (پودر برای تهیه سوسپانسیون تزریقی پیوسته رهش لوپرورلین استات)
 • واریان فارمد
 • لوپرومر پودر برای تهیه سوسپانسیون تزریقی پیوسته رهش پرنترال 7.5 mg (پودر برای تهیه سوسپانسیون تزریقی پیوسته رهش لوپرورلین استات)
 • لوپرومر پودر برای تهیه سوسپانسیون تزریقی پرنترال 3.75 mg (پودر برای تهیه سوسپانسیون تزریقی لوپرورلین استات)
 • Eriochem Sa
 • لکتروم پودر برای تهیه سوسپانسیون تزریقی پیوسته رهش پرنترال 7.5 mg (پودر برای تهیه سوسپانسیون تزریقی پیوسته رهش لوپرورلین استات)
 • لکتروم پودر برای تهیه سوسپانسیون تزریقی پرنترال 3.75 mg (پودر برای تهیه سوسپانسیون تزریقی لوپرورلین استات)
 • Dong Kook
 • لورلین پودر برای تهیه سوسپانسیون تزریقی پرنترال 3.75 mg (پودر برای تهیه سوسپانسیون تزریقی لوپرورلین استات)
 • به اشتراک بگذارید