لامیوودین+زیدوودین

Lamivudine+Zidovudine
Lamivudine+Zidovudine
نام های تجاری خارجی

Brand Names: US 

 • Combivir

Brand Names: Canada 

 • Apo-Lamivudine-Zidovudine;
 •  
 • Combivir;
 •  
 • Teva-Lamivudine/Zidovudine
دسته دارویی

Antiretroviral, Reverse Transcriptase Inhibitor, Nucleoside (Anti-HIV)

ضد رتروویروس، مهارکنده‌ی ترانسکریپتاز معکوس، نوکلئوزیدی (ضد HIV)

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی

 

Lamivudine and zidovudine are both present in breast milk. See individual agents.

Macleods Pharmaceuticals Limited
 • لامیوودین/زیدووودین قرص خوراکی 150 mg/300 mg (قرص لامیوودین / زیدوودین)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  -

  قرص


  داروهای مرتبط