كتامين

Ketamine
Ketamine

موارد استفاده كتامين

آمپول کتامین هیدروکلراید، در دسته دارویی بیحس کننده عمومی است و جهت القاء و نگهداری بیهوشی عمومی تجویز می گردد.

نام های تجاری خارجی
 • Ketalar®
دسته دارویی

بیحس کننده عمومی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی
Laboratoires Sterop
 • کتامین استروپ تزریقی پرنترال 50 mg/1mL 10mL(تزریقی کتامین (بصورت هیدروکلراید))
 • Rotexmedica Gmbh Arzneimittelwerk
 • کتامین روتکس مدیکا تزریقی پرنترال 50 mg/1mL 10mL(تزریقی کتامین (بصورت هیدروکلراید))
 • Inresa
 • کتامین اینرسا تزریقی پرنترال 50 mg/1mL 10mL(تزریقی کتامین (بصورت هیدروکلراید))
 • L Molteni & C Dei Fratelli Alitti Societa Di Esercizio Spa
 • کتامین مولتنی تزریقی پرنترال 50 mg/1mL 2mL(تزریقی کتامین (بصورت هیدروکلراید))
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  50 mg/ml

  تزریقی


  داروهای مرتبط