آهن

Iron

مشخصات داروی آهن


 • نام های تجاری خارجی Iron
  • Ferrex™ 150 Plus [OTC]
  • Ferrex™ 150 [OTC]
  • Niferex® [OTC] [DSC]
  • Nu-Iron® 150 [OTC]
  • Poly-Iron 150 [OTC]
  • ProFe [OTC]
 • دسته دارویی آهن
 • مصرف آهن در بارداری
 • مصرف آهن در شیردهی
 • این دارو در شیر ترشح می شود.

توصیه مصرف آهن


 • Polysaccharide-Iron Complex

برچسب آهن


محصولات تجاری آهن در ایران


Janssen Pharmaceutica Nv
 • المیرون قرص خوراکی 100 mg (قرص پنتوزان پلی سولفات سدیم)
 • داروسازی ابوریحان
 • الیرون قرص برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 250 mg (قرص برای تهیه سوسپانسیون دفراسیروکس)
 • الیرون قرص برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 125 mg (قرص برای تهیه سوسپانسیون دفراسیروکس)
 • الیرون قرص برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 500 mg (قرص برای تهیه سوسپانسیون دفراسیروکس)
 • ایران هورمون
 • آیرون سوکروز تزریقی داخل وریدی 20 mg/1mL 5mL(تزریقی آیرون (بصورت سوکروز))
 • Help
 • فرینمیا تزریقی داخل وریدی 20 mg/1mL 5mL(تزریقی آیرون (بصورت سوکروز))
 • Vifor Pharma
 • ونوفر تزریقی داخل وریدی 20 mg/1mL 5mL(تزریقی آیرون (بصورت سوکروز))
 • کارخانجات دارو پخش
 • هماتوفر تزریقی داخل وریدی 20 mg/1mL 5mL(تزریقی آیرون (بصورت سوکروز))
 • Rafarm
 • فرووین تزریقی داخل وریدی 20 mg/1mL 5mL(تزریقی آیرون (بصورت سوکروز))
 • Emcure Pharmaceuticals Ltd.
 • انسیفر محلول تزریقی داخل وریدی 20 mg/1mL 5mL(محلول تزریقی آیرون (بصورت سوکروز))
 • عرفان طب پارس
 • آیروون تزریقی داخل وریدی 20 mg/1mL 5mL(تزریقی آیرون (بصورت سوکروز))
 • Medice
 • فرمد تزریقی داخل وریدی 20 mg/1mL 5mL(تزریقی آیرون (بصورت سوکروز))
 • تولیدی فاران شیمی تویسرکان
 • فمپیرون قرص پیوسته رهش خوراکی 10 mg (قرص پیوسته رهش فامپریدین)
 • به اشتراک بگذارید