ایپراتروپیوم+فنوترول

Ipratropium+Fenoterol
Ipratropium and Fenoterol

موارد استفاده ایپراتروپیوم+فنوترول

درمان گرفتگی برونش وابسته به آسم برونشیال و بیماری احتقانی ریوی مزمن

توصیه مصرف ایپراتروپیوم+فنوترول

به هر یک از موارد جداگانه مراجعه کنید. 

Ipratropium
نام های تجاری خارجی

Oral inhalation:

US: Atrovent HFA
Canada: Apo-Ipravent Solution; Apo-Ipravent Sterules; Atrovent HFA; Dom-Ipratropium; Gen-Ipratropium; Mylan-Ipratropium; PHL-Ipratropium; PMS-Ipratropium; ratio-Ipratropium UDV; Teva-Ipratropium Sterinebs

Nasal:

US: Atrovent [DSC]

Canada: Atrovent; Ipravent

دسته دارویی

ترکیب آنتی کولینرژیک

آگونیست بتا2

Anticholinergic Agent

ترکیب آنتی کولینرژیک

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

B

شیردهی

Oral inhalation:

It is not known if ipratropium (oral inhalation) is excreted in breast milk. The manufacturer recommends that caution be exercised when administering ipratropium (oral inhalation) to nursing women.

Nasal:

It is not known if ipratropium (nasal) is excreted in breast milk. The manufacturer recommends that caution be exercised when administering ipratropium (nasal) to breastfeeding women.

اشکال دارویی موجود در ایران

-

آیروسول دوزبندی شده


داروهای مرتبط