ايوهگزول

Iohexol
Iohexol

موارد استفاده ايوهگزول

داخل نخاعي: ميلُلوژي، افزايش كنتراست جهت انجام پرتونگاري

داخل وريدي: انژيوگرافي، افزايش كنتراست جهت تصويربرداري

حفره دهاني/بدن: آرتروگرافي، معاينه لوله گوارشي، تصويربرداري از مثانه و پانكراس، بررسي وجود فتق، پرتونگاري از حفره شكمي

نام های تجاری خارجی
 • Omnipaque™ 140
 • Omnipaque™ 180
 • Omnipaque™ 240
 • Omnipaque™ 300
 • Omnipaque™ 350
دسته دارویی

مواد حاجب یددار

ماده حاجب/رادیولوژی (غیر یونی، اسمولالیته پایین)

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

B

شیردهی

A very small percentage of iodinated contrast medium is excreted into breast milk. The expected dose absorbed by the infant from breast milk is <0.01% (<1% of the dose an infant would receive if undergoing an imaging study). American College of Radiology (ACR) suggests that it is safe for mother and infant to continue breast-feeding after mother receives a contrast medium (ACR, 2008). If mother remains concerned, bottle feedings of previously expressed breast milk are recommended for 24 hours after contract administration.

IMAX DIAGNOSTIC IMAGING
 • آیوهگزول تزریقی پرنترال 350 mg/1mL 100mL(تزریقی آیوهگزول)
 • آیوهگزول تزریقی پرنترال 350 mg/1mL 50mL(تزریقی آیوهگزول)
 • کارخانجات دارو پخش
 • آیوپک تزریقی پرنترال 350 mg/1mL 20mL(تزریقی آیوهگزول)
 • آیوپک تزریقی پرنترال 240 mg/1mL 50mL(تزریقی آیوهگزول)
 • آیوپک تزریقی پرنترال 240 mg/1mL 20mL(تزریقی آیوهگزول)
 • آیوپک تزریقی پرنترال 300 mg/1mL 10mL(تزریقی آیوهگزول)
 • آیوپک تزریقی پرنترال 300 mg/1mL 20mL(تزریقی آیوهگزول)
 • آیوپک تزریقی پرنترال 240 mg/1mL 10mL(تزریقی آیوهگزول)
 • آیوپک تزریقی پرنترال 300 mg/1mL 50mL(تزریقی آیوهگزول)
 • داروسازی شهید قاضی
 • اوپاکسول تزریقی پرنترال 350 mg/1mL 100mL(تزریقی آیوهگزول)
 • اوپاکسول تزریقی پرنترال 300 mg/1mL 50mL(تزریقی آیوهگزول)
 • اوپاکسول تزریقی پرنترال 240 mg/1mL 50mL(تزریقی آیوهگزول)
 • Ge Healthcare(ex Amersham)
 • امنی پک تزریقی پرنترال 350 mg/1mL 50mL(تزریقی آیوهگزول)
 • امنی پک تزریقی پرنترال 240 mg/1mL 50mL(تزریقی آیوهگزول)
 • امنی پک تزریقی پرنترال 350 mg/1mL 100mL(تزریقی آیوهگزول)
 • امنی پک تزریقی پرنترال 300 mg/1mL 50mL(تزریقی آیوهگزول)
 • امنی پک تزریقی پرنترال 300 mg/1mL 100mL(تزریقی آیوهگزول)
 • داروسازی ابوریحان
 • آیوگراف تزریقی پرنترال 240 mg/1mL 20mL(تزریقی آیوهگزول)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  240 mgI/ml

  تزریقی

  300 mgI/ml

  تزریقی

  350 mgI/ml

  تزریقی


  داروهای مرتبط