ايوديگزانول

Iodixanol
Iodixanol

موارد استفاده ايوديگزانول

داخل سرخرگ: آنژيوگرافي، تصويربرداري از سرخرگ هاي احشايي، محيطي و مغزي

داخل وريد: افزايش كنتراست در پرتونگاري، تصويربرداري از سيستم دفع ادرار و راديوگرافي سياهرگ هاي محيطي

نام های تجاری خارجی
 • Visipaque™
دسته دارویی

مواد حاجب یددار

مواد حاجب/رادیولوژی (غیر یونی، ایزواسمولالیته)

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

B

شیردهی

Due to the potential for adverse reactions, temporary discontinuation of breast-feeding should be considered.

کارخانجات دارو پخش
 • آیودیکسانول 270 میلی گرم ید در میلی لیتر، 20 میلی لیتر، ویال(محلول تزریقی آیودیکسانول)
 • آیودیکسانول 270 میلی گرم ید در میلی لیتر 50 میلی لیتر ویال(محلول تزریقی آیودیکسانول)
 • ویزودیکس 320 میلی گرم ید در میلی لیتر، 20 میلی لیتر(محلول تزریقی آیودیکسانول)
 • ویزودیکس 320 میلی گرم ید در میلی لیتر، 50 میلی لیتر(محلول تزریقی آیودیکسانول)
 • Ge Healthcare(ex Amersham)
 • ویزیپک 270 میلی گرم ید در میلی لیتر(محلول تزریقی آیودیکسانول)
 • ویزیپک 270 میلی گرم ید در میلی لیتر(محلول تزریقی آیودیکسانول)
 • ویزیپک 320 میلی گرم ید در میلی لیتر(محلول تزریقی آیودیکسانول)
 • ویزیپک 320 میلی گرم ید در میلی لیتر(محلول تزریقی آیودیکسانول)
 • ویزیپک 320 میلی گرم ید در میلی لیتر(محلول تزریقی آیودیکسانول)
 • داروسازی شهید قاضی
 • دیکسوپاک 270- 50 میلی لیتر(محلول تزریقی آیودیکسانول)
 • دیکسوپاک 320- 50 میلی لیتر(محلول تزریقی آیودیکسانول)
 • دیکسوپاک 320- 100 میلی لیتر(محلول تزریقی آیودیکسانول)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  150 mgI/ml

  تزریقی

  270 mgI/ml

  تزریقی

  320 mgI/ml

  تزریقی


  داروهای مرتبط