ید

Iodine

مشخصات داروی ید


توصیه مصرف ید


 • Iodine

 • موارد استفاده ید
 • به شکل موضعی به عنوان ضد عفونی کننده برای درمان زخم های خفیف پوستی استفاده میشود و برای ضد عفونی پوست قبل از عمل جراحی نیز کاربرد دارد.

 • نحوه مصرف ید
 • از منابع حاوی ید میتوان به شیر گاو و فراورده های لبنی، ماهی، تخم مرغ، شکلات و نمک ید دار اشاره کرد.

  • Potassium Iodide and Iodine

 • موارد استفاده ید
 • ضدعفونی کننده موضعی

 • توصیه مصرف ید
 • به هر یک از موارد جداگانه مراجعه کنید.

  • Povidone-Iodine (Ophthalmic)

 • موارد استفاده ید
 • آماده سازی ناحیه اطراف چشم (پشت چشم، ابرو، و گونه) و شستشوی سطح چشم

  برچسب ید


  محصولات تجاری ید در ایران


  داروگستر هجرت
 • پوویدون آیداین محلول موضعی 10 % 250mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین محلول موضعی 7.5 % 1L(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین محلول موضعی 7.5 % 250mL(محلول پوویدون آیداین)
 • ایران ناژو
 • پوویدون آیداین-ناژو محلول موضعی 7.5 % 1L(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین-ناژو محلول موضعی 7.5 % 3.8L(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین-ناژو محلول موضعی 10 % 250mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین-ناژو محلول موضعی 10 % 60mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین-ناژو محلول موضعی 7.5 % 250mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین-ناژو محلول موضعی 10 % 1000mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین-ناژو محلول موضعی 10 % 3800mL(محلول پوویدون آیداین)
 • کیمیا دارو سپهر
 • پوویدون آیداین محلول موضعی 10 % 1000mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین محلول موضعی 10 % 3800mL(محلول پوویدون آیداین)
 • دارو سازی بهوزان
 • پوویدون آیداین-بهوزان ژل واژینال 10 % 80g(ژل پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین-بهوزان محلول موضعی 10 % 60mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین-بهوزان دوش واژینال 10 % 250mL(دوش پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین-بهوزان محلول موضعی 10 % 250mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین-بهوزان محلول موضعی 10 % 3800mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین-بهوزان محلول موضعی 7.5 % 250mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین-بهوزان محلول موضعی 7.5 % 1L(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین-بهوزان محلول موضعی 10 % 1000mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین-بهوزان محلول موضعی 7.5 % 3.8L(محلول پوویدون آیداین)
 • داروسازی حنان بروجن
 • پوویدون ایداین محلول موضعی 10 % 60mL(محلول پوویدون آیداین)
 • داروسازی پارت کیمیا گرگان
 • پوویدون آیداین محلول موضعی 7.5 % 3.8L(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین دوش واژینال 10 % 250mL(دوش پوویدون آیداین)
 • دارو درمان سلفچگان
 • پوویدون آیداین- دارو درمان محلول موضعی 10 % 60mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین-دارو درمان محلول موضعی 10 % 250mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین-دارو درمان محلول موضعی 10 % 1000mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین-دارو درمان محلول موضعی 10 % 3800mL(محلول پوویدون آیداین)
 • داروسازی تولید دارو
 • تولیدین محلول موضعی 7.5 % 1L(محلول پوویدون آیداین)
 • تولیدین محلول موضعی 10 % 60mL(محلول پوویدون آیداین)
 • تولیدین محلول موضعی 10 % 250mL(محلول پوویدون آیداین)
 • تولیدین ژل واژینال 10 % 80g(ژل پوویدون آیداین)
 • تولیدین محلول موضعی 10 % 3800mL(محلول پوویدون آیداین)
 • تولیدین محلول موضعی 7.5 % 250mL(محلول پوویدون آیداین)
 • تولیدین محلول موضعی 10 % 1000mL(محلول پوویدون آیداین)
 • تولیدین محلول موضعی 7.5 % 3.8L(محلول پوویدون آیداین)
 • کیش مدیفارم
 • باکتربای محلول موضعی 10 % 1000mL(محلول پوویدون آیداین)
 • باکتربای محلول موضعی 10 % 3800mL(محلول پوویدون آیداین)
 • باکتربای محلول موضعی 10 % 250mL(محلول پوویدون آیداین)
 • باکتربای محلول موضعی 7.5 % 3.8L(محلول پوویدون آیداین)
 • باکتربای محلول موضعی 10 % 30mL(محلول پوویدون آیداین)
 • باکتربای محلول موضعی 7.5 % 250mL(محلول پوویدون آیداین)
 • باکتربای محلول موضعی 7.5 % 1L(محلول پوویدون آیداین)
 • باکتربای دوش واژینال 10 % 250mL(دوش پوویدون آیداین)
 • باکتربای محلول موضعی 10 % 60mL(محلول پوویدون آیداین)
 • باکتربای ژل واژینال 10 % 80g(ژل پوویدون آیداین)
 • داروسازی بهسا
 • بهسادین محلول موضعی 10 % 3800mL(محلول پوویدون آیداین)
 • بهسادین اسکراب محلول موضعی 7.5 % 1L(محلول پوویدون آیداین)
 • بهسادین محلول موضعی 10 % 250mL(محلول پوویدون آیداین)
 • بهسادین محلول موضعی 7.5 % 3.8L(محلول پوویدون آیداین)
 • بهسادین محلول موضعی 7.5 % 250mL(محلول پوویدون آیداین)
 • بهسادین ژل واژینال 10 % 80g(ژل پوویدون آیداین)
 • بهسادین دوش واژینال 10 % 250mL(دوش پوویدون آیداین)
 • بهسادین محلول موضعی 10 % 1000mL(محلول پوویدون آیداین)
 • بهسادین محلول موضعی 10 % 60mL(محلول پوویدون آیداین)
 • نانو کیمیای کویر یزد
 • فارمادین محلول موضعی 10 % 250mL(محلول پوویدون آیداین)
 • فارمادین محلول موضعی 10 % 1000mL(محلول پوویدون آیداین)
 • فارمادین محلول موضعی 10 % 3800mL(محلول پوویدون آیداین)
 • فارمادین محلول موضعی 7.5 % 1L(محلول پوویدون آیداین)
 • فارمادین محلول موضعی 10 % 60mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پارس مهدیس دارو
 • پارساداین محلول موضعی 10 % 30mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پارساداین محلول موضعی 10 % 500mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پارساداین محلول موضعی 10 % 3800mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پارساداین محلول موضعی 10 % 60mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پارساداین محلول موضعی 10 % 250mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پارساداین محلول موضعی 10 % 1000mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پارساداین محلول موضعی 10 % 110mL(محلول پوویدون آیداین)
 • Mundipharma Pharmaceuticals Ltd
 • بتادین شیاف واژینال 200 mg (شیاف پوویدون آیداین)
 • شیمی عنصر مریم
 • سولبدین محلول موضعی 10 % 250mL(محلول پوویدون آیداین)
 • ساپونین ایر ان
 • پوویدون آیداین شامپو موضعی 7.5 % 140mL(شامپو پوویدون آیداین)
 • به اشتراک بگذارید