ید

Iodine
Iodine

موارد استفاده ید

به شکل موضعی به عنوان ضد عفونی کننده برای درمان زخم های خفیف پوستی استفاده میشود و برای ضد عفونی پوست قبل از عمل جراحی نیز کاربرد دارد.

نحوه مصرف ید

از منابع حاوی ید میتوان به شیر گاو و فراورده های لبنی، ماهی، تخم مرغ، شکلات و نمک ید دار اشاره کرد.

Potassium Iodide and Iodine

موارد استفاده ید

ضدعفونی کننده موضعی

توصیه مصرف ید

به هر یک از موارد جداگانه مراجعه کنید.

Povidone-Iodine (Ophthalmic)

موارد استفاده ید

آماده سازی ناحیه اطراف چشم (پشت چشم، ابرو، و گونه) و شستشوی سطح چشم

نام های تجاری خارجی
 • Iodex® [OTC]
 • Iodoflex™ [OTC]
 • Iodosorb® [OTC]
 • Betadine®
دسته دارویی

ضدعفونی کننده، موضعی

ترکیب ضد تیرویید

ضد عفونی کننده، موضعی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

D (potassium iodide)

شیردهی

Iodine is excreted in breast milk and is a source of iodine for the nursing infant. Actual levels are variable, but have been reported as 113-270 mcg/L in American women. Application of topical iodine antiseptic solutions can be absorbed in amounts which may affect levels in breast milk. Exposure to excess iodine may cause thyrotoxicosis. Skin rash in the nursing infant has been reported with maternal intake of potassium iodide.

داروگستر هجرت
 • پوویدون آیداین محلول موضعی 10 % 250mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین محلول موضعی 7.5 % 1L(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین محلول موضعی 7.5 % 250mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین محلول موضعی 7.5 % 3.8L(محلول پوویدون آیداین)
 • ساپونین ایر ان
 • پوویدون آیداین شامپو موضعی 7.5 % (شامپو پوویدون آیداین)
 • ایران ناژو
 • پوویدون آیداین-ناژو محلول موضعی 7.5 % 1L(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین-ناژو محلول موضعی 7.5 % 3.8L(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین-ناژو محلول موضعی 10 % 250mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین-ناژو محلول موضعی 10 % 60mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین-ناژو محلول موضعی 10 % 1000mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین-ناژو محلول موضعی 10 % 3800mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین-ناژو محلول موضعی 7.5 % 250mL(محلول پوویدون آیداین)
 • کیمیا دارو سپهر
 • پوویدون آیداین محلول موضعی 10 % 1000mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین محلول موضعی 10 % 3800mL(محلول پوویدون آیداین)
 • دارو سازی بهوزان
 • پوویدون آیداین-بهوزان محلول موضعی 10 % 60mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین-بهوزان ژل واژینال 10 % 80g(ژل پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین-بهوزان دوش واژینال 10 % 250mL(دوش پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین-بهوزان محلول موضعی 10 % 250mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین-بهوزان محلول موضعی 7.5 % 1L(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین-بهوزان محلول موضعی 10 % 3800mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین-بهوزان محلول موضعی 7.5 % 250mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین-بهوزان محلول موضعی 10 % 1000mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین-بهوزان محلول موضعی 7.5 % 3.8L(محلول پوویدون آیداین)
 • داروسازی ابوریحان
 • پوویدون آیداین محلول موضعی 10 % 60mL(محلول پوویدون آیداین)
 • شیمیایی پارت کیمیا گرگان
 • پوویدون آیداین دوش واژینال 10 % 250mL(دوش پوویدون آیداین)
 • دارو درمان سلفچگان
 • پوویدون آیداین- دارو درمان محلول موضعی 10 % 60mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین-دارو درمان محلول موضعی 10 % 250mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین-دارو درمان محلول موضعی 10 % 1000mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پوویدون آیداین-دارو درمان محلول موضعی 10 % 3800mL(محلول پوویدون آیداین)
 • داروسازی تولید دارو
 • تولیدین محلول موضعی 10 % 60mL(محلول پوویدون آیداین)
 • تولیدین محلول موضعی 7.5 % 1L(محلول پوویدون آیداین)
 • تولیدین ژل واژینال 10 % 80g(ژل پوویدون آیداین)
 • تولیدین محلول موضعی 10 % 250mL(محلول پوویدون آیداین)
 • تولیدین محلول موضعی 10 % 3800mL(محلول پوویدون آیداین)
 • تولیدین محلول موضعی 7.5 % 250mL(محلول پوویدون آیداین)
 • تولیدین محلول موضعی 10 % 1000mL(محلول پوویدون آیداین)
 • تولیدین محلول موضعی 7.5 % 3.8L(محلول پوویدون آیداین)
 • داروسازی بهسا
 • بهسادین محلول موضعی 10 % 60mL(محلول پوویدون آیداین)
 • بهسادین اسکراب محلول موضعی 7.5 % 1L(محلول پوویدون آیداین)
 • بهسادین محلول موضعی 7.5 % 3.8L(محلول پوویدون آیداین)
 • بهسادین محلول موضعی 7.5 % 250mL(محلول پوویدون آیداین)
 • بهسادین ژل واژینال 10 % 80g(ژل پوویدون آیداین)
 • بهسادین محلول موضعی 10 % 250mL(محلول پوویدون آیداین)
 • بهسادین دوش واژینال 10 % 250mL(دوش پوویدون آیداین)
 • بهسادین محلول موضعی 10 % 1000mL(محلول پوویدون آیداین)
 • بهسادین محلول موضعی 10 % 3800mL(محلول پوویدون آیداین)
 • کیش مدیفارم
 • باکتربای محلول موضعی 10 % 1000mL(محلول پوویدون آیداین)
 • باکتربای محلول موضعی 10 % 3800mL(محلول پوویدون آیداین)
 • باکتربای محلول موضعی 10 % 250mL(محلول پوویدون آیداین)
 • باکتربای محلول موضعی 7.5 % 3.8L(محلول پوویدون آیداین)
 • باکتربای محلول موضعی 10 % 30mL(محلول پوویدون آیداین)
 • باکتربای ژل واژینال 10 % 80g(ژل پوویدون آیداین)
 • باکتربای محلول موضعی 7.5 % 250mL(محلول پوویدون آیداین)
 • باکتربای محلول موضعی 7.5 % 1L(محلول پوویدون آیداین)
 • باکتربای دوش واژینال 10 % 250mL(دوش پوویدون آیداین)
 • باکتربای محلول موضعی 10 % 60mL(محلول پوویدون آیداین)
 • نانو کیمیای کویر یزد
 • فارمادین محلول موضعی 10 % 250mL(محلول پوویدون آیداین)
 • فارمادین محلول موضعی 10 % 1000mL(محلول پوویدون آیداین)
 • فارمادین محلول موضعی 10 % 3800mL(محلول پوویدون آیداین)
 • فارمادین محلول موضعی 7.5 % 1L(محلول پوویدون آیداین)
 • پارس مهدیس دارو
 • پارساداین محلول موضعی 10 % 30mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پارساداین محلول موضعی 10 % 500mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پارساداین محلول موضعی 10 % 3800mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پارساداین محلول موضعی 10 % 60mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پارساداین محلول موضعی 10 % 250mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پارساداین محلول موضعی 10 % 1000mL(محلول پوویدون آیداین)
 • پارساداین محلول موضعی 10 % 110mL(محلول پوویدون آیداین)
 • شیمی عنصر مریم
 • سولبدین محلول موضعی 10 % 250mL(محلول پوویدون آیداین)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  -

  بالک


  داروهای مرتبط