آیوبنگوان (123I)

Iobenguane (123I )
Iobenguane (123I )
نام های تجاری خارجی

Brand Names: US 

  • AdreView™
دسته دارویی

Radiopharmaceutical

رادیودارو

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

 

It is not known if iobenguane I 123 is excreted in breast milk. Iodine 123 is excreted into human milk, therefore, due to potential for serious adverse reactions in the nursing infant, breast-feeding is not recommended. May consider interrupting breast-feeding for 6 days after administration of iobenguane I 123 to minimize risk to infant.

اشکال دارویی موجود در ایران

10 mCi

محلول تزریقی