آیوبنگوان (123I)

Iobenguane (123I )

مشخصات داروی آیوبنگوان (123I)


  • نام های تجاری خارجی Iobenguane (123I )
  • Brand Names: US 

    • AdreView™
  • دسته دارویی آیوبنگوان (123I)
  • مصرف آیوبنگوان (123I) در بارداری
  • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.

توصیه مصرف آیوبنگوان (123I)


  • Iobenguane (123I )
به اشتراک بگذارید

اشکال دارویی آیوبنگوان (123I)

10 mCi

محلول تزریقی