ايميگلوسراز

Imiglucerase
Imiglucerase

موارد استفاده ايميگلوسراز

درمان طولاني مدت جايگزيني آنزيمي براي بيماراني با بيماري گوشه تايپ اول

نام های تجاری خارجی
  • Cerezyme®
دسته دارویی

آنزیم

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی
Genzyme Ireland Ltd.
  • سرزایم پودر برای تهیه محلول تزریقی تزریقی 200 [iU] (پودر برای تهیه محلول تزریقی ایمیگلوسراز)
  • سرزایم پودر برای تهیه محلول تزریقی تزریقی 400 [iU] (پودر برای تهیه محلول تزریقی ایمیگلوسراز)
  • Isu Abxis
  • ابسرتین پودر برای تهیه محلول تزریقی تزریقی 200 [iU] (پودر برای تهیه محلول تزریقی ایمیگلوسراز)
  • ابسرتین پودر برای تهیه محلول تزریقی تزریقی 400 [iU] (پودر برای تهیه محلول تزریقی ایمیگلوسراز)