هیوسین-ان-بوتیل

Hyoscine-n-butyl

مشخصات داروی هیوسین-ان-بوتیل


 • نام های تجاری خارجی Hyoscine-n-butyl
 • دسته دارویی هیوسین-ان-بوتیل
 • مصرف هیوسین-ان-بوتیل در بارداری

توصیه مصرف هیوسین-ان-بوتیل


 • Scopolamine systemic

برچسب هیوسین-ان-بوتیل


محصولات تجاری هیوسین-ان-بوتیل در ایران


کارخانجات دارو پخش
 • هیوسین-ان- بوتیل بروماید تزریقی پرنترال 20 mg/1mL (تزریقی هیوسین -ان-بوتیل بروماید)
 • داروسازی اکسیر
 • هیوسین-ان-بوتیل بروماید-اکسیر تزریقی پرنترال 20 mg/1mL (تزریقی هیوسین -ان-بوتیل بروماید)
 • هیوسین-اکسیر قرص خوراکی 10 mg (قرص هیوسین-ان-بوتیل بروماید)
 • مهردارو
 • هیوسین قرص خوراکی 10 mg (قرص هیوسین-ان-بوتیل بروماید)
 • لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا
 • شفا-هیوسین قرص خوراکی 10 mg (قرص هیوسین-ان-بوتیل بروماید)
 • داروسازی تهران شیمی
 • هیوتکس قرص خوراکی 10 mg (قرص هیوسین-ان-بوتیل بروماید)
 • هیوتکس تزریقی پرنترال 20 mg/1mL (تزریقی هیوسین -ان-بوتیل بروماید)
 • داروسازی جالینوس
 • هیوسین-جالینوس قرص خوراکی 10 mg (قرص هیوسین-ان-بوتیل بروماید)
 • داروسازی کاسپین تأمین
 • هیوسیدیک تزریقی پرنترال 20 mg/1mL (تزریقی هیوسین -ان-بوتیل بروماید)
 • داروسازی خوارزمی
 • لانیا قرص خوراکی 10 mg (قرص هیوسین-ان-بوتیل بروماید)
 • داروسازی تولید دارو
 • هیوسین شیاف مقعدی 10 mg (شیاف هیوسین -ان-بوتیل بروماید)
 • هیوسین شیاف مقعدی 7.5 mg (شیاف هیوسین -ان-بوتیل بروماید)
 • داروسازی ثنامد
 • هیوسانکس قرص خوراکی 10 mg (قرص هیوسین-ان-بوتیل بروماید)
 • داروسازی مداوا
 • هیوسین ان بوتیل بروماید قرص خوراکی 10 mg (قرص هیوسین-ان-بوتیل بروماید)
 • مهبان دارو
 • هیوسیبان قرص خوراکی 10 mg (قرص هیوسین-ان-بوتیل بروماید)
 • داروسازی آنی درمان
 • هیوپولامین قرص خوراکی 10 mg (قرص هیوسین-ان-بوتیل بروماید)
 • به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی هیوسین-ان-بوتیل

  20 mg/ml

  تزریقی

  10 mg

  شیاف

  7.5 .mg

  شیاف

  10 mg

  قرص


  از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
  صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
  عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲