هیوسین-ان-بوتیل

Hyoscine-n-butyl
Scopolamine systemic
نام های تجاری خارجی
دسته دارویی
بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی
رامو فارمین
 • هیوسین-ان-بوتیل بروماید 10(قرص هیوسین-ان-بوتیل بروماید)
 • مهردارو
 • هیوسین -ان- بوتیل برماید 10 میلی گرم(قرص هیوسین-ان-بوتیل بروماید)
 • لابراتوارهای رازک
 • هیوسین ان بوتیل بروماید 10 میلی گرم(قرص هیوسین-ان-بوتیل بروماید)
 • داروسازی رها اصفهان
 • هیوسین ان بوتيل برومايد 10میلی گرم(قرص هیوسین-ان-بوتیل بروماید)
 • هيوسين-ان-بوتيل برومايد(محلول تزریقی هیوسین -ان-بوتیل بروماید)
 • داروسازی تولید دارو
 • هیوسین ان بوتیل بروماید 10 میلی گرم(شیاف هیوسین -ان-بوتیل بروماید)
 • هیوسین-تولیددارو 7.5 میلی گرم(شیاف هیوسین -ان-بوتیل بروماید)
 • هیوسین ان-بوتیل بروماید 20 میلی گرم در 1 میلی لیتر(محلول تزریقی هیوسین -ان-بوتیل بروماید)
 • ساپونین ایر ان
 • هیوسین-ان- بوتیل بروماید 10 میلی گرم(قرص هیوسین-ان-بوتیل بروماید)
 • داروسازی اکسیر
 • هیوسین -ان- بوتیل بروماید 20 میلی گرم در میلی لیتر -اکسیر(محلول تزریقی هیوسین -ان-بوتیل بروماید)
 • هیوسین-ان-بوتیل بروماید 10-اکسیر(قرص هیوسین-ان-بوتیل بروماید)
 • لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا
 • شفا-هیوسین 10(قرص هیوسین-ان-بوتیل بروماید)
 • پور سینا
 • هیوسین 10میلی گرم(قرص هیوسین-ان-بوتیل بروماید)
 • دارو سازی اسوه
 • هیوسین ان بوتیل بروماید 20میلی گرم در 1 میلی لیتر(محلول تزریقی هیوسین -ان-بوتیل بروماید)
 • داروسازی تهران شیمی
 • هیوتکس 10(قرص هیوسین-ان-بوتیل بروماید)
 • هیوتکس 20میلی گرم در 1میلی لیتر(محلول تزریقی هیوسین -ان-بوتیل بروماید)
 • داروسازی جالینوس
 • هیوسین 10-جالینوس(قرص هیوسین-ان-بوتیل بروماید)
 • داروسازی کاسپین تأمین
 • هیوسیدیک 20میلی گرم در 1میلی لیتر(محلول تزریقی هیوسین -ان-بوتیل بروماید)
 • داروسازی کوثر
 • هيوسين 10 ميلي گرمي(قرص هیوسین-ان-بوتیل بروماید)
 • صنعتی کیمیدارو
 • هیوسین ان بوتیل بروماید 20 میلی گرم/میلی لیتر(محلول تزریقی هیوسین -ان-بوتیل بروماید)
 • داروئی و بهداشتی لقمان (سهام عام )
 • هیوسین ان-بوتیل بروماید 10 میلی گرم(قرص هیوسین-ان-بوتیل بروماید)
 • البرز دارو
 • هیوسین-ان-بوتیل بروماید 20 میلی گرم در میلی لیتر(محلول تزریقی هیوسین -ان-بوتیل بروماید)
 • هیوسین 10 میلی گرم(قرص هیوسین-ان-بوتیل بروماید)
 • داروسازی خوارزمی
 • لانیا 10 ميلي گرم(قرص هیوسین-ان-بوتیل بروماید)