کنسانتره همودیالیز

Hemodialysis Concentrated II
نام های تجاری خارجی
دسته دارویی
بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی
تولیدی فاران شیمی تویسرکان
  • همودیالیز اسیدی غلیظ II محلول غلیظ همودیالیز 4920mL(محلول غلیظ همودیالیز 2 اسیدی)
  • همودیالیز اسیدی غلیظ II محلول غلیظ همودیالیز 4920mL(محلول غلیظ همودیالیز 2 اسیدی)
  • اشکال دارویی موجود در ایران

    -

    محلول تغلیظ شده


    داروهای مرتبط