گایفنزین

Guaifenesin
GuaiFENesin

موارد استفاده گایفنزین

باعث رقیق شدن خلط و ترشحات ریه شود و سرفه ها را تسهیل می کند. 

توصیه مصرف گایفنزین

قرص آهسته رهش را نجوید یا خرد نکنید. با یک لیوان آب کامل مصرف کنید. مایعات کافی مصرف کنید، مگر اینکه مصرف مایعات از سوی درمانگر شما محدود شود. خواب آلودگی بیش از حد، تنگی نفس، عدم بهبود شرایط یا بدتر شدن شرایط را گزارش کنید. 

نحوه مصرف گایفنزین

برخی از فرآورده ها حاوی سدیم یا فنیل آلانین می باشند. 

نام های تجاری خارجی
 • Allfen [OTC]
 • Bidex®-400 [OTC]
 • Diabetic Siltussin DAS-Na [OTC]
 • Diabetic Tussin® EX [OTC]
 • Fenesin IR [OTC]
 • Ganidin® NR [OTC] [DSC]
 • Geri-Tussin [OTC]
 • Humibid® Maximum Strength [OTC]
 • Mucinex® Kid's Mini-Melts™ [OTC]
 • Mucinex® Kid's [OTC]
 • Mucinex® Maximum Strength [OTC]
 • Mucinex® [OTC]
 • Mucus Relief [OTC]
 • Organidin® NR [OTC] [DSC]
 • Refenesen™ 400 [OTC]
 • Refenesen™ [OTC]
 • Robafen [OTC]
 • Scot-Tussin® Expectorant [OTC]
 • Siltussin SA [OTC]
 • Vicks® Casero™ Chest Congestion Relief [OTC]
 • Vicks® DayQuil® Mucus Control [OTC]
 • Xpect™ [OTC]
دسته دارویی

خلط آور

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی
داروسازی زهراوی
 • گايافنزين کپسول با روکش ژلاتین خوراکی 100 mg (کپسول با روکش ژلاتین گایافنزین)
 • گايافنزين کپسول با روکش ژلاتین خوراکی 200 mg (کپسول با روکش ژلاتین گایافنزین)
 • داروسازی دانا
 • موکوفنزین کپسول با روکش ژلاتین خوراکی 200 mg (کپسول با روکش ژلاتین گایافنزین)
 • موکوفنزین کپسول با روکش ژلاتین خوراکی 100 mg (کپسول با روکش ژلاتین گایافنزین)
 • عماد درمان پارس
 • تئوفیلین جی-عماد 120 میلی لیتر تغییر فرمولاسیون(محلول تئوفیلین/گایافنزین)
 • گایافنزین-عماد شربت خوراکی 100 mg/5mL 60mL(شربت گایافنزین)
 • تئوفیلین-جی عماد محلول خوراکی 50 mg/30 mg/5mL 120mL(محلول تئوفیلین / گایافنزین)
 • پور سینا
 • گایافنزین شربت خوراکی 100 mg/5mL 60mL(شربت گایافنزین)
 • دکسترومتورفان/گایافنزین/فنیل افرین شربت خوراکی 30 mg/200 mg/10 mg/5mL 60mL(شربت دکسترومتورفان / گایافنزین / فنیل افرین)
 • داروسازی تولید دارو
 • گایول شربت خوراکی 100 mg/5mL 60mL(شربت گایافنزین)
 • کوفکس شربت خوراکی 2 mg/100 mg/5 mg/5mL 60mL(شربت گایافنزین / کلرفنیرآمین مالئات / فنیل افرین هیدروکلراید)
 • لابراتوارهای شهردارو
 • موتیسین شربت خوراکی 100 mg/5mL 60mL(شربت گایافنزین)
 • داروسازی تهران شیمی
 • جی-ماکس شربت خوراکی 100 mg/5mL 60mL(شربت گایافنزین)
 • داروسازی امین
 • کلرفنیرامین/گایافنزین/فنیل افرین شربت خوراکی 2 mg/100 mg/5 mg/5mL 60mL(شربت گایافنزین / کلرفنیرآمین مالئات / فنیل افرین هیدروکلراید)
 • البرز دارو
 • کدئین/گایافنزین/فنیل افرین شربت خوراکی 10 mg/100 mg/5 mg/5mL 60mL(شربت کدئین فسفات / گایافنزین / فنیل افرین هیدروکلراید)
 • کلرفنیرامین/گایافنزین/فنیل افرین شربت خوراکی 2 mg/100 mg/5 mg/5mL 60mL(شربت گایافنزین / کلرفنیرآمین مالئات / فنیل افرین هیدروکلراید)
 • تئوکال-جی محلول خوراکی 50 mg/30 mg/5mL 120mL(محلول تئوفیلین / گایافنزین)
 • کارخانجات دارو پخش
 • کلرفنیرامین/گایافنزین/فنیل افرین شربت خوراکی 2 mg/100 mg/5 mg/5mL 60mL(شربت گایافنزین / کلرفنیرآمین مالئات / فنیل افرین هیدروکلراید)
 • کلرفنیرامین/گایافنزین/فنیل افرین شربت خوراکی 2 mg/100 mg/5 mg/5mL 60mL(شربت گایافنزین / کلرفنیرآمین مالئات / فنیل افرین هیدروکلراید)
 • داروسازی اکسیر
 • تئوفیلین-جی محلول خوراکی 50 mg/30 mg/5mL 120mL(محلول تئوفیلین / گایافنزین)
 • داروسازی خوارزمی
 • تئوزین محلول خوراکی 50 mg/30 mg/5mL 120mL(محلول تئوفیلین / گایافنزین)
 • تولید مواد اولیه داروپخش
 • گایاکدین شربت خوراکی 10 mg/100 mg/5 mL 60mL(شربت کدئین فسفات / گایافنزین)