گليسرين

Glycerin
Glycerin

موارد استفاده گليسرين

يبوست،كاهش فشار داخل چشم،كاهش ادم قرنيه.گليسرين به صورت خوراكي براي كاهش فشار داخل جمجمه اي تجويز ميشود

نام های تجاری خارجی
 • Fleet® Glycerin Maximum Strength [OTC]
 • Fleet® Glycerin Suppositories [OTC]
 • Fleet® Liquid Glycerin [OTC]
 • Fleet® Pedia-Lax™ Glycerin Suppositories [OTC]
 • Fleet® Pedia-Lax™ Liquid Glycerin Suppositories [OTC]
 • Orajel® Dry Mouth [OTC]
 • Sani-Supp® [OTC]
دسته دارویی

ملین، اسموتیک

ترکیبات چشمی، متفرقه

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی
دارو سازی فارابی
 • نیتروگلیسرین قرص پیوسته رهش خوراکی 2.6 mg (قرص پیوسته رهش نیتروگلیسیرین)
 • نیتروگلیسرین قرص پیوسته رهش خوراکی 6.4 mg (قرص پیوسته رهش نیتروگلیسیرین)
 • دارو سازی سها
 • نیتروگلیسرین سها قرص پیوسته رهش خوراکی 6.4 mg (قرص پیوسته رهش نیتروگلیسیرین)
 • لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا
 • میوکاردین قرص پیوسته رهش خوراکی 2.6 mg (قرص پیوسته رهش نیتروگلیسیرین)
 • میوکاردین قرص پیوسته رهش خوراکی 6.4 mg (قرص پیوسته رهش نیتروگلیسیرین)
 • البرز دارو
 • نیتروکاردین قرص پیوسته رهش خوراکی 2.6 mg (قرص پیوسته رهش نیتروگلیسیرین)
 • نیتروکاردین قرص پیوسته رهش خوراکی 6.4 mg (قرص پیوسته رهش نیتروگلیسیرین)
 • لابراتوارهای شهردارو
 • نیترومکس قرص پیوسته رهش خوراکی 6.4 mg (قرص پیوسته رهش نیتروگلیسیرین)
 • نیترومکس قرص پیوسته رهش خوراکی 2.6 mg (قرص پیوسته رهش نیتروگلیسیرین)
 • تولید مواد داروئی درسا دارو
 • دروکانتین قرص پیوسته رهش خوراکی 2.6 mg (قرص پیوسته رهش نیتروگلیسیرین)
 • دروکانتین قرص پیوسته رهش خوراکی 6.4 mg (قرص پیوسته رهش نیتروگلیسیرین)
 • داروسازی زهراوی
 • نیتروساستین قرص پیوسته رهش خوراکی 2.6 mg (قرص پیوسته رهش نیتروگلیسیرین)
 • نیتروساستین قرص پیوسته رهش خوراکی 6.4 mg (قرص پیوسته رهش نیتروگلیسیرین)
 • داروسازی اکسیر
 • نیتروکسیر قرص پیوسته رهش خوراکی 6.4 mg (قرص پیوسته رهش نیتروگلیسیرین)
 • نیتروکسیر قرص پیوسته رهش خوراکی 2.6 mg (قرص پیوسته رهش نیتروگلیسیرین)
 • داروسازی ابوریحان
 • تریکانتین قرص پیوسته رهش خوراکی 2.6 mg (قرص پیوسته رهش نیتروگلیسیرین)
 • تریکانتین قرص پیوسته رهش خوراکی 6.4 mg (قرص پیوسته رهش نیتروگلیسیرین)
 • لاکساتور شیاف مقعدی 1 g (شیاف گلیسرین)
 • لاکساتور شیاف مقعدی 2 g (شیاف گلیسرین)
 • Egis Pharmaceutical Plc
 • نیترومینت قرص پیوسته رهش خوراکی 2.6 mg (قرص پیوسته رهش نیتروگلیسیرین)
 • نیترومینت قرص پیوسته رهش خوراکی 6.5 mg (قرص پیوسته رهش نیتروگلیسیرین)
 • نیترومینت اسپری زیرزبانی 400 ug/1{dose} (اسپری نیتروگلیسرین)
 • داروسازی دانا
 • نیتروژل کپسول حاوی مایع خوراکی 0.4 mg (کپسول حاوی مایع نیتروگلیسیرین)
 • داروسازی تهران دارو
 • تداگلیز قرص پیوسته رهش خوراکی 2.6 mg (قرص پیوسته رهش نیتروگلیسیرین)
 • تداگلیز قرص پیوسته رهش خوراکی 6.4 mg (قرص پیوسته رهش نیتروگلیسیرین)
 • اکتوورکو
 • سوستاک قرص پیوسته رهش خوراکی 2.6 mg (قرص پیوسته رهش نیتروگلیسیرین)
 • سوستاک قرص پیوسته رهش خوراکی 6.4 mg (قرص پیوسته رهش نیتروگلیسیرین)
 • Snow Pharmaceuticals, LLC
 • نیتروگلیسیرین پماد موضعی 2 % (پماد )
 • ایران ناژو
 • گلیسیرین-ناژو شیاف مقعدی 2 g (شیاف گلیسرین)
 • گلیسیرین-ناژو شیاف مقعدی 1 g (شیاف گلیسرین)
 • دارو سازی بهوزان
 • گلیسرین-بهوزان شیاف مقعدی 1 g (شیاف گلیسرین)
 • گلیسرین-بهوزان شیاف مقعدی 2 g (شیاف گلیسرین)
 • کیمیا دارو سپهر
 • گلیسیرین ویولت مایع موضعی 60 g 60g(مایع گلیسیرین)
 • گلیسرین فنل قطره، محلول ازراه گوش 6.4 g/93.6 g 10mL(قطره، محلول فنل گلیسیرین)
 • دارو سازی سپیداج
 • گلیسرین فنیکه-سپیداج قطره، محلول ازراه گوش 6.4 g/93.6 g 10mL(قطره، محلول فنل گلیسیرین)
 • Ayrton
 • گلیترین اسپری زیرزبانی 400 ug/1{dose} (اسپری نیتروگلیسرین)
 • G. Pohl-boskamp Gmbh & Co. Kg
 • نیترولینگوال اسپری زیرزبانی 400 ug/1{dose} (اسپری نیتروگلیسرین)
 • نیترونال محلول تزریقی تزریقی 1 mg/1mL 5mL(محلول تزریقی نیتروگلیسرین)
 • نیترونال آکواس محلول تزریقی تزریقی 1 mg/1mL 10mL(محلول تزریقی نیتروگلیسرین)
 • داروسازی کاسپین تأمین
 • نیترال محلول تزریقی تزریقی 1 mg/1mL 5mL(محلول تزریقی نیتروگلیسرین)
 • نیترال محلول تزریقی تزریقی 5 mg/1mL 2mL(محلول تزریقی نیتروگلیسیرین)
 • Chema-elektromet. Spoldzielnia Pracy
 • نیتروکارد پماد موضعی 2 % (پماد )
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  1 g

  شیاف

  1.2 .mg

  شیاف

  2 g

  شیاف

  4 g

  شیاف

  3.4 .mg

  شیاف

  -

  بالک


  داروهای مرتبط