گلیبنکلامید

Glibenclamide

مشخصات داروی گلیبنکلامید


 • نام های تجاری خارجی Glibenclamide
 • Brand Names: US 

  • Diabeta [DSC];
  •  
  • Glynase

  Brand Names: Canada 

  • DiaBeta;
  •  
  • Euglucon
 • دسته دارویی گلیبنکلامید
 • مصرف گلیبنکلامید در بارداری

توصیه مصرف گلیبنکلامید


 • Glibenclamide

برچسب گلیبنکلامید


محصولات تجاری گلیبنکلامید در ایران


صنعتی کیمیدارو
 • گلی بنکلامید قرص خوراکی 5 mg (قرص گلی بنکلامید)
 • ایران ناژو
 • گلی بنکلامید-ناژو قرص خوراکی 5 mg (قرص گلی بنکلامید)
 • داروئی ارایشی وبهداشتی مینو
 • گلی بنکلامید مینو قرص خوراکی 5 mg (قرص گلی بنکلامید)
 • دارو سازی حکیم
 • گلی بنکلامید-حکیم قرص خوراکی 5 mg (قرص گلی بنکلامید)
 • لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا
 • گلی بنکلامید-شفا قرص خوراکی 5 mg (قرص گلی بنکلامید)
 • Lagap
 • ملیکس قرص خوراکی 5 mg (قرص گلی بنکلامید)
 • داروسازی تهران شیمی
 • گلیبوتکس قرص خوراکی 5 mg (قرص گلی بنکلامید)
 • گلیکومین قرص خوراکی 500 mg/5 mg (قرص متفورمین هیدروکلراید / گلی بنگلامید)
 • گلیکومین قرص خوراکی 500 mg/2.5 mg (قرص متفورمین هیدروکلراید / گلی بنگلامید)
 • Apotex
 • آپو-گلیبوراید قرص خوراکی 5 mg (قرص گلی بنکلامید)
 • پارس دارو
 • گلونیل قرص خوراکی 5 mg (قرص گلی بنکلامید)
 • داروسازی فاتک شیمی پارس
 • متفورمین/گلی بنکلامید قرص خوراکی 500 mg/5 mg (قرص متفورمین هیدروکلراید / گلی بنگلامید)
 • متفورمین/گلی بنکلامید قرص خوراکی 500 mg/2.5 mg (قرص متفورمین هیدروکلراید / گلی بنگلامید)
 • Hexal
 • متفورمین کامپ هگزال قرص خوراکی 500 mg/5 mg (قرص متفورمین هیدروکلراید / گلی بنگلامید)
 • Merck Sante
 • گلوکوونس قرص خوراکی 500 mg/5 mg (قرص متفورمین هیدروکلراید / گلی بنگلامید)
 • گلوکوونس قرص خوراکی 500 mg/2.5 mg (قرص متفورمین هیدروکلراید / گلی بنگلامید)
 • باختر بیوشیمی
 • گلیفورمین قرص خوراکی 500 mg/2.5 mg (قرص متفورمین هیدروکلراید / گلی بنگلامید)
 • گلیفورمین قرص خوراکی 500 mg/5 mg (قرص متفورمین هیدروکلراید / گلی بنگلامید)
 • لابراتوار دارو سازی آرایشی و بهداشتی مینا سهامی
 • گلوکودکس قرص خوراکی 500 mg/5 mg (قرص متفورمین هیدروکلراید / گلی بنگلامید)
 • نیل فارمد
 • گلی بن کلامید قرص خوراکی 5 mg (قرص گلی بنکلامید)
 • داروئی و بهداشتی لقمان (سهام عام )
 • متفورمین / گلی بنکلامید قرص خوراکی 500 mg/5 mg (قرص متفورمین هیدروکلراید / گلی بنگلامید)
 • متفورمین / گلی بنکلامید قرص خوراکی 500 mg/2.5 mg (قرص متفورمین هیدروکلراید / گلی بنگلامید)
 • Sanofi Winthrop Industrie
 • دائونیل قرص خوراکی 5 mg (قرص گلی بنکلامید)
 • به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی گلیبنکلامید

  5 mg

  قرص