گالیوم (68Ga) اکتروتات

Gallium(68 Ga)-Octrotate
Gallium(68 Ga)-Octrotate
نام های تجاری خارجی

Brand Names: US 

  • Netspot
دسته دارویی

Radiopharmaceutical

رادیو دارو

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی

 

It is not known if gallium ga 68 dotatate is excreted in breast milk. The manufacturer recommends breast-feeding be interrupted and breast milk discarded for 12 hours after administration.

اشکال دارویی موجود در ایران

-

پودر لیوفیلیزه تزریقی


داروهای مرتبط