گالیوم (68Ga) اکتروتات

Gallium(68 Ga)-Octrotate

مشخصات داروی گالیوم (68Ga) اکتروتات


نام های تجاری خارجی Gallium(68 Ga)-Octrotate

Brand Names: US 

  • Netspot
دسته دارویی گالیوم (68Ga) اکتروتات
مصرف گالیوم (68Ga) اکتروتات در بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

توصیه مصرف گالیوم (68Ga) اکتروتات


  • Gallium(68 Ga)-Octrotate

اشکال دارویی گالیوم (68Ga) اکتروتات

-

پودر لیوفیلیزه تزریقی