اشکال دارویی موجود در ایران

120 mg

قرص

50 mg/ml

تزریقی


داروهای مرتبط