فومپیزول

Fomepizole
Fomepizole

موارد استفاده فومپیزول

درمان مسمویت با متانول یا اتیلن گلیکول به تنهایی یا همراه با همودیالیز

نام های تجاری خارجی
  • Antizol®
دسته دارویی

پادزهر

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی
Sterimax Inc.
  • فومپیزول محلول تزریقی تزریقی 1 g/1mL 1.5mL(محلول تزریقی فومپیزول)
  • مصرف همزمان با اتانول باعث کاهش سرعت پاک سازی فومپیزول تا ۵۰% می شود. فومپیزول سرعت پاک سازی اتانول را تا ۴۰% کاهش می دهد.