فولیتروپین آلفا+لوتروپین آلفا

Follitropin Alfa+Lutropin Alfa
Follitropin Alfa+Lutropin Alfa
نام های تجاری خارجی

Brand Names: Canada 

 • Pergoveris
دسته دارویی

 • Gonadotropin;
 •  
 • Ovulation Stimulator

گنادوتروپین

محرک تخمک‌گذاری

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی

Use is contraindicated in breast-feeding women. See individual agents.

Merck Serono
 • پرگووریس پودر برای تهیه محلول تزریقی تزریقی 150 [iU]/75 [iU] (پودر برای تهیه محلول تزریقی فولیتروپین آلفا/لوتروپین الفا)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  -

  پودر برای تزریق


  داروهای مرتبط