فلورواوراسیل

Fluorouracil
Fluorouracil
نام های تجاری خارجی

Systemic:

US: Adrucil

Canada: Fluorouracil Injection

Topical:

US: Carac; Efudex; Fluoroplex; Tolak

Canada: Efudex; Fluoroplex

دسته دارویی

Antineoplastic Agent, Antimetabolite; Antineoplastic Agent, Antimetabolite (Pyrimidine Analog)

ترکیب ضد نئوپلاسم، آنتی متابولیت

ترکیب ضد نئوپلاسم، آنتی متابولیت (آنالوگ پیریمیدین)

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

Systemic:

D

Topical:

X

شیردهی

Systemic:

It is not known if fluorouracil is present in breast milk. Due to the potential for serious adverse reactions in the breastfed infant, the manufacturer recommends a decision be made to discontinue breastfeeding or to discontinue fluorouracil, taking into account the importance of treatment to the mother.

Topical:

It is not known if fluorouracil (topical) is excreted in breast milk. Due to the potential for serious adverse reactions in the nursing infant, a decision should be made to discontinue nursing or to discontinue the drug, taking into account the importance of treatment to the mother.

Accord Healthcare
 • فلورواوراسیل محلول تزریقی تزریقی 50 mg/1mL 5mL(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • فلورواوراسیل آکورد محلول تزریقی تزریقی 50 mg/1mL 10mL(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • فلورواوراسیل آکورد محلول تزریقی تزریقی 50 mg/1mL 5mL(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • فلورواوراسیل آکورد محلول تزریقی تزریقی 50 mg/1mL 20mL(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • 5-اف یو محلول تزریقی تزریقی 50 mg/1mL 5mL(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • Amneal
 • فلورواوراسیل آمنیل محلول تزریقی تزریقی 50 mg/1mL 5mL(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • فلورواوراسیل آمنیل محلول تزریقی تزریقی 50 mg/1mL 10mL(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • فلورواوراسیل آمنیل محلول تزریقی تزریقی 50 mg/1mL 20mL(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • Accord
 • فلورواوراسیل محلول تزریقی تزریقی 50 mg/1mL 10mL(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • Pharma Resources Gmbh
 • فلورواوراسیل فارس محلول تزریقی تزریقی 50 mg/1mL 5mL(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • فلورواوراسیل فارس محلول تزریقی تزریقی 50 mg/1mL 20mL(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • Hospira
 • فلورواوراسیل نا موجود موجود نیست / (نا موجود خارج از فهرست)
 • Intas Pharmaceuticals Ltd
 • فلورواوراسیل محلول تزریقی تزریقی 50 mg/1mL 20mL(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • Haupt Pharma
 • فلورواوراسیل فارس محلول تزریقی تزریقی 50 mg/1mL 10mL(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • Ebewe Pharma
 • 5-فلورواوراسیل ا ب و محلول تزریقی تزریقی 50 mg/1mL 5mL(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • ابفلورو محلول تزریقی تزریقی 50 mg/1mL 20mL(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • ابفلورو محلول تزریقی تزریقی 50 mg/1mL 10mL(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • ابفلورو محلول تزریقی تزریقی 50 mg/1mL 5mL(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • Korea United Pharm
 • اوتورال محلول تزریقی تزریقی 50 mg/1mL 5mL(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • اوتورال محلول تزریقی تزریقی 50 mg/1mL 10mL(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • اوتورال محلول تزریقی تزریقی 50 mg/1mL 20mL(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • Hikma Farmaceutica S.a.
 • ریبوفلور محلول تزریقی تزریقی 50 mg/1mL 20mL(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • Bendalis
 • بندا-5 اف یو محلول تزریقی تزریقی 50 mg/1mL 5mL(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • بندا-5 اف یو محلول تزریقی تزریقی 50 mg/1mL 20mL(محلول تزریقی فلورواوراسیل)
 • Meda Pharma Gmbh & Co. Kg
 • افودیکس کرم موضعی 5 % 20g(کرم فلورواوراسیل)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  5 %

  کرم

  5 %

  پماد

  50 mg/ml

  تزریقی


  داروهای مرتبط