فلوراید

Fluoride
Fluoride

موارد استفاده فلوراید

جلوگیری از پوسیدگی دندان

نحوه مصرف فلوراید

همراه با شیر مصرف نشود؛ تا 30 دقیقه بعد از مصرف از خوردن و نوشیدن اجتناب شود.

نام های تجاری خارجی
 • Act® Kids [OTC]
 • Act® Restoring™ [OTC]
 • Act® Total Care™ [OTC]
 • Act® [OTC]
 • CaviRinse™
 • Clinpro™ 5000
 • ControlRx™
 • ControlRx™ Multi
 • Denta 5000 Plus™
 • DentaGel™
 • Epiflur™
 • Fluor-A-Day®
 • Fluorabon™
 • Fluorinse®
 • Fluoritab
 • Flura-Drops®
 • Gel-Kam® Rinse
 • Gel-Kam® [OTC]
 • Just For Kids™ [OTC]
 • Lozi-Flur™
 • NeutraCare®
 • NeutraGard® Advanced
 • Omni Gel™ [OTC]
 • OrthoWash™
 • PerioMed™
 • Phos-Flur®
 • Phos-Flur® Rinse [OTC]
 • PreviDent®
 • PreviDent® 5000 Booster
 • PreviDent® 5000 Dry Mouth
 • PreviDent® 5000 Plus®
 • PreviDent® 5000 Sensitive
 • StanGard® Perio
 • Stop®
دسته دارویی

مکمل تغذیه‌ای

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

B

شیردهی

Low concentrations of fluoride can be found in breast milk and the amount is not significantly affected by supplementation or concentrations in drinking water (IOM, 1997).

داروئی و بهداشتی لقمان (سهام عام )
 • سدیم فلوراید 20 میلی گرم(قرص فلوراید سدیم)
 • Suedmedica
 • ناتریوم فلوراید 25 میلی گرم قرص(قرص سدیم فلوراید)
 • Bell Pharma Pvt. Ltd.
 • اوتوفلور 20میلی گرم قرص(قرص فلوراید سدیم)
 • اوتوفلور 20 میلی گرم(قرص فلوراید سدیم)
 • اوتوفلور 20 میلی گرم(قرص فلوراید سدیم)
 • داروسازی بهسا
 • فلوراید بهسا 0/2 درصد 250میلی لیتر(دهانشویه فلوراید سدیم)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  0.20 .%

  دهانشویه

  1.23 .%

  ژل

  0.25 .mg

  قرص

  1 mg

  قرص

  1.1 .mg/ml

  محلول/قطره

  20 mg

  قرص

  550 mcg/.ml

  محلول/قطره