آلومینیوم+منیزیوم

Aluminium+Magnesium
Aluminium+Magnesium
نام های تجاری خارجی

 US: Mag-Al [OTC]

Canada: Diovol; Diovol Ex; Gelusil Extra Strength; Mylanta

دسته دارویی

Antacid

آنتی اسید

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

Most aluminum- and magnesium-containing antacids are considered low risk during pregnancy.

شیردهی

Most aluminum- and magnesium-containing antacids are considered low risk in nursing women (Mahadevan 2006).

دارو سازی سها
 • سهاژل 240 میلی لیتر(سوسپانسیون آلومینیوم /منیزیوم)
 • آلومینیوم ام جی سها(قرص جویدنی آلومینیوم/ منیزیم)
 • البرز دارو
 • آدی ژل(سوسپانسیون آلومینیوم /منیزیوم)
 • مهردارو
 • آلومینیوم ام جی 200/200 میلی گرم(قرص جویدنی آلومینیوم/ منیزیم)
 • الحاوی
 • آلومینیوم ام جی-الحاوی(قرص جویدنی آلومینیوم/ منیزیم)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  -

  سوسپانسیون

  -

  سوسپانسیون

  -

  پودر برای تهیه سوسپانسیون

  -

  قرص جویدنی


  داروهای مرتبط