فلوسینولون+هیدروکینون+ترتینوئین

Fluocinolone+ Hydroquinone+ Tretinoin
Fluocinolone+ Hydroquinone+ Tretinoin
نام های تجاری خارجی

Brand Names: US 

  • Tri-Luma
دسته دارویی

  • Corticosteroid, Topical;
  •  
  • Depigmenting Agent;
  •  
  • Retinoic Acid Derivative

کورتیکواستروئید، موضعی

ترکیب روشن کننده

مشتق رتینوئیک اسید

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

 

Avoid contact between nursing infant and cream.

اشکال دارویی موجود در ایران

-

کرم


داروهای مرتبط