فلودئوکسی گلوکز (18F)

Fludeoxyglucose (18F)

مشخصات داروی فلودئوکسی گلوکز (18F)


  • نام های تجاری خارجی Fludeoxyglucose (18F)
  • دسته دارویی فلودئوکسی گلوکز (18F)
  • مصرف فلودئوکسی گلوکز (18F) در بارداری
  • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.

توصیه مصرف فلودئوکسی گلوکز (18F)


  • Fludeoxyglucose (18F)
به اشتراک بگذارید

اشکال دارویی فلودئوکسی گلوکز (18F)

10 (-)mCi

محلول تزریقی