فینگولیمد

Fingolimod
Fingolimod

موارد استفاده فینگولیمد

کپسول فینگولیمد جهت درمان فرم عودکننده‌ی MS برای کاهش تعداد حملات و ایجاد تاخیر در پیشرفت ناتوانی بیماران، تجویز می گردد.

نحوه مصرف فینگولیمد

کپسول فینگولیمد می تواند با یا بدون غذا خورده شود.

نام های تجاری خارجی
 • Gilenya®
دسته دارویی

تعدیل کننده گیرنده اسفینگوزین 1-فسفات (S1P)

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

Due to the potential for serious adverse reactions in the nursing infant, breast-feeding is not recommended.

داروسازی زهراوی
 • فینگولیمد کپسول خوراکی 0.5 mg (کپسول فینگولیمد)
 • دارو سازی اسوه
 • فینگولید کپسول خوراکی 0.5 mg (کپسول فینگولیمد)
 • Novartis
 • مارلا کپسول خوراکی 0.5 mg (کپسول فینگولیمد)
 • توسعه داروسازی دانش
 • دانلوین کپسول خوراکی 0.5 mg (کپسول فینگولیمد)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  0.5 .mg

  کپسول نرم


  داروهای مرتبط