فيلگراستيم

Filgrastim
Filgrastim

موارد استفاده فيلگراستيم

بيماران سرطاني كه داروهاي سركوب كننده مغز استخوان دريافت مي كنند

لوكميا

بيماران سرطاني كه پيوند مغز استخوان انجام داده اند

پيوند سلول هاي بنيادي محيطي

نوتروپني مزمن

 

توصیه مصرف فيلگراستيم

اگر خودتان تزريق دارو را انجام مي دهيد، دستورالعمل مربوط به نگهداري و استفاده زيرپوستي از دارو را رعايت كنيد. هرگز از سرنگ يا سوزن دوبار استفاده نكنيد. ممكن است باعث درد استخواني، تهوع، استفراغ، ريزش مو(برگشت پذير)، يا زخم هاي دهاني شويد. هرگونه مشكلي در تنفس يا درد شانهء چپ، قفسه سينه يا كمر را فوراً گزارش دهيد. تب يا لرز غيرعادي ، عدم التيام زخم، درد استخواني شديد، درد،قرمزي يا تورم در محل تزريق، تورم غيرعادي اندام ها، يا درد قفسه سينه و تپش قلب را گزارش دهيد.

نحوه مصرف فيلگراستيم

بعضي از توليدات اين دارو ممكن است حاوي سديم باشند.

نام های تجاری خارجی
 • Neupogen®
دسته دارویی

فاکتور محرک رشد کلونی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی
داروسازی اکسیر
 • اکسی پوژن 300 میکرو گرم در0/5 میلی لیتر(محلول تزریقی فیلگراستیم)
 • فرآورده های پویش دارو
 • پی دی گراستیم300میکروگرم(محلول تزریقی فیلگراستیم)
 • پد-پی دی لستا 3 میلی گرم در 0/3 میلی لیتر(محلول تزریقی پگ فیلگراستیم)
 • پی دی لستا(محلول تزریقی پگ فیلگراستیم)
 • Sandoz Gmbh
 • زارزیو 30 میلیون واحد در 0/5 میلی لیتر سرنگ از پیش پر شده(محلول تزریقی فیلگراستیم)
 • زارزیو 30 میلیون واحد در 0/5 میلی لیتر(محلول تزریقی فیلگراستیم)
 • تحقیقاتی و تولیدی سیناژن
 • پگاژن 6 میلی گرم در 0/6 میلی لیتر(محلول تزریقی پگ فیلگراستیم)
 • کیدی پگ 3میلی گرم در 0/3 میلی لیتر(محلول تزریقی پگ فیلگراستیم)
 • Amgen
 • نئوپوژن600 میکروگرم در میلی لیتر(محلول تزریقی فیلگراستیم)
 • نئو لاستیم 6 میلی گرم بر 0.6 میلی لیتر سرنگ آماده تزریق(محلول تزریقی پگ فیلگراستیم)
 • نئولاستیم 6 میلی گرم بر 0.6 میلی لیتر سرنگ تزریقی(محلول تزریقی پگ فیلگراستیم)
 • آریا تینا ژن
 • تیناگراست 300میکروگرم در 0/5 میلی لیتر(محلول تزریقی فیلگراستیم)
 • تیناکید 120 میکروگرم در 0/2 میلی لیتر(محلول تزریقی فیلگراستیم)
 • تیناپگ 6 میلی گرم در 0/6 میلی لیتر(محلول تزریقی پگ فیلگراستیم)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  300 mcg/ml

  تزریقی

  600 mcg/ml

  تزریقی