فکسوفنادین

Fexofenadine
Fexofenadine

موارد استفاده فکسوفنادین

کاهش علائم آلرژی فصلی

درمان خارش بدون علت

 

توصیه مصرف فکسوفنادین

از مصرف الکل اجتناب کنید. ممکن است اندکی خواب آلودگی، گیجی و تهوع تجربه کنید. آرامش طولانی مدت، خواب آلودگی، عدم بهبود شرایط بیماری، بدتر شدن شرایط را گزارش کنید. 

نحوه مصرف فکسوفنادین

برخی از فرآورده ها ممکن است حاوی فنیل آلانین یا سدیم باشند. سوسپانسیون و قرص صرفا با آب مصرف شود و با آب میوه مصرف نکنید. 

نام های تجاری خارجی
 • Allegra®
 • Allegra® Allergy 12 Hour [OTC]
 • Allegra® Allergy 24 Hour [OTC]
 • Allegra® Children's Allergy ODT [OTC]
 • Allegra® Children's Allergy [OTC]
 • Allegra® ODT [DSC]
دسته دارویی

آنتاگونیست گیرنده Hهیستامین

آنتاگونیست گیرنده Hهیستامین، نسل دوم

مشتق پیپریدین

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

It is not known if fexofenadine is excreted in breast milk. The manufacturer recommends that caution be exercised when administering fexofenadine to nursing women.

لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا
 • فکسوفنادین 120(قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • فکسوفنادین-180(قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • داروسازی جالینوس
 • فکسوفنادین 180میلی گرم(قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • فکسوفنادین 60 میلی گرم(قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • فکسوفنادین 120میلی گرم(قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • دارو سازی تسنیم
 • فکسوفنادین 60 میلی گرم(قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • فکسوفنادین 120 میلی گرم(قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • کارخانجات دارو پخش
 • فکسوفنادین 120 میلی گرم(قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • دارو سازی سها
 • فکسوفنادین 120 سها(قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • فکسوفنادین 60 سها(قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • فکسوفنادین 180 سها(قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • صنعتی کیمیدارو
 • فکسوفنادین 180 میلی گرم(قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • فکسوفنادین 120 میلی گرم(قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • فکسوفنادین 60 میلی گرم(قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • داروسازی دکتر عبیدی
 • فکسوفنادین 60- عبیدی(قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • دارو سازی حکیم
 • فکسوفنادین-حکیم 60 میلی گرم(قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • فکسوکیم 120 میلی گرم(قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • فکسوکیم60 میلی گرم(قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • کیش مدیفارم
 • فکسامین 180 میلی گرم(قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • فکسامین 120 میلی گرم(قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • فکسامین 60 میلی گرم(قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • سجاد داروی شرق
 • سافکسوفست 60(قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • سافکسوفست 180(قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • سافکسوفست 120(قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • داروسازی تهران دارو
 • فکسوتد60میلی گرم(قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • فکسوتد180 میلی گرم(قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • فکسوتد120 میلی گرم(قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • داروسازی سامی ساز
 • آلگزافن 120میلی گرم(قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • آلگزافن 180میلی گرم(قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • آلگزافن 60 میلی گرم(قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • اکتوورکو
 • فستوور 60میلی گرم(قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • فستوور 120 میلی گرم(قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • فستوور 30میلی گرم(قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • فستوور 180میلی گرم(قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • داروسازی اکسیر
 • سد-آف 60 میلی گرم(قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • سد-آف180(قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • Sanofi Winthrop Industrie
 • تلفست 120(قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • تلفست 180(قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • تلفست 30 میلی گرم(قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • داروسازی تهران شیمی
 • هیسومین 60(قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • هیسومین 120(قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • هیسومین 180(قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • داروسازی ثنامد
 • فکسوفنادین 60 - ثنامد(قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • فکسوفنادین 120 - ثنامد(قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • فکسوفنادین 180 - ثنامد(قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • الحاوی
 • فکسوفنادین 30 میلی گرم در 5 میلی لیتر(سوسپانسیون فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • اتانول: ممکن است باعث افزایش سرکوب سیستم عصبی شود. از مصرف الکل اجتناب کنید. 

  غذا: آب میوه ( آب سیب، آب گریپ فوروت، آب پرتقال) ممکن است باعث کاهش فراهمی زیستی فکسوفنادین تا ۳۶% شود. با آب مصرف کنید، با آب میوه مصرف نکنید. 

  گیاه/مواد مغذی دارویی: هوفاریقون ممکن است باعث کاهش سطح فکسوفنادین شود. 

  اشکال دارویی موجود در ایران

  120 mg

  قرص

  180 mg

  قرص

  30 mg

  قرص

  30 mg/ml

  سوسپانسیون

  60 mg

  قرص