فکسوفنادین

Fexofenadine

مشخصات داروی فکسوفنادین


توصیه مصرف فکسوفنادین


 • Fexofenadine

 • موارد استفاده فکسوفنادین
 • کاهش علائم آلرژی فصلی

  درمان خارش بدون علت

   

 • توصیه مصرف فکسوفنادین
 • از مصرف الکل اجتناب کنید. ممکن است اندکی خواب آلودگی، گیجی و تهوع تجربه کنید. آرامش طولانی مدت، خواب آلودگی، عدم بهبود شرایط بیماری، بدتر شدن شرایط را گزارش کنید. 

 • نحوه مصرف فکسوفنادین
 • برخی از فرآورده ها ممکن است حاوی فنیل آلانین یا سدیم باشند. سوسپانسیون و قرص صرفا با آب مصرف شود و با آب میوه مصرف نکنید. 

  تداخلات دارویی فکسوفنادین


  • Fexofenadine

  اتانول: ممکن است باعث افزایش سرکوب سیستم عصبی شود. از مصرف الکل اجتناب کنید. 

  غذا: آب میوه ( آب سیب، آب گریپ فوروت، آب پرتقال) ممکن است باعث کاهش فراهمی زیستی فکسوفنادین تا ۳۶% شود. با آب مصرف کنید، با آب میوه مصرف نکنید. 

  گیاه/مواد مغذی دارویی: هوفاریقون ممکن است باعث کاهش سطح فکسوفنادین شود. 

  برچسب فکسوفنادین


  محصولات تجاری فکسوفنادین در ایران


  صنعتی کیمیدارو
 • فکسوفنادین قرص خوراکی 120 mg (قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • فکسوفنادین قرص خوراکی 60 mg (قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • داروسازی جالینوس
 • فکسوفنادین قرص خوراکی 180 mg (قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • دارو سازی سها
 • فکسوفنادین سها قرص خوراکی 60 mg (قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • فکسوفنادین سها قرص خوراکی 120 mg (قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • فکسوفنادین سها قرص خوراکی 180 mg (قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • داروسازی دکتر عبیدی
 • فکسوفنادین-عبیدی قرص خوراکی 60 mg (قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • داروسازی ثنامد
 • فکسوفنادین- ثنامد قرص خوراکی 120 mg (قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • فکسوفنادین-ثنامد قرص خوراکی 60 mg (قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • فکسوفنادین-ثنامد قرص خوراکی 180 mg (قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • داروسازی تهران دارو
 • فکسوتد قرص خوراکی 60 mg (قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • فکسوتد قرص خوراکی 180 mg (قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • فکسوتد قرص خوراکی 120 mg (قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • داروسازی سامی ساز
 • آلگزافن قرص خوراکی 120 mg (قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • آلگزافن قرص خوراکی 180 mg (قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • آلگزافن قرص خوراکی 60 mg (قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • سجاد داروی شرق
 • سافکسوفست قرص خوراکی 180 mg (قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • سافکسوفست قرص خوراکی 60 mg (قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • سافکسوفست قرص خوراکی 120 mg (قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • اکتوورکو
 • فستوور قرص خوراکی 60 mg (قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • فستوور قرص خوراکی 120 mg (قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • فستوور قرص خوراکی 30 mg (قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • فستوور قرص خوراکی 180 mg (قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • کیش مدیفارم
 • فکسامین قرص خوراکی 120 mg (قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • فکسامین قرص خوراکی 60 mg (قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • فکسامین قرص خوراکی 180 mg (قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • دارو سازی حکیم
 • فکسوکیم قرص خوراکی 60 mg (قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • فکسوکیم قرص خوراکی 120 mg (قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • فکسوکیم قرص خوراکی 180 mg (قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • داروسازی اکسیر
 • سد-آف قرص خوراکی 60 mg (قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • سد-آف قرص خوراکی 180 mg (قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • سدآف قرص خوراکی 120 mg (قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • Sanofi Winthrop Industrie
 • تلفست قرص خوراکی 120 mg (قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • تلفست قرص خوراکی 180 mg (قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • تلفست قرص خوراکی 30 mg (قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • دارو سازی تسنیم
 • فنوفکسین قرص خوراکی 120 mg (قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • فنوفکسین قرص خوراکی 60 mg (قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • فنوفکسین قرص خوراکی 180 mg (قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • داروسازی تهران شیمی
 • هیسومین قرص خوراکی 60 mg (قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • هیسومین قرص خوراکی 120 mg (قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • هیسومین قرص خوراکی 180 mg (قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • الحاوی
 • فکسوفنادین سوسپانسیون خوراکی 30 mg/5mL (سوسپانسیون فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • کیدوفست سوسپانسیون خوراکی 30 mg/5mL 120mL(سوسپانسیون فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • داروسازی رها اصفهان
 • رافكسودين قرص خوراکی 120 mg (قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • رافكسودين قرص خوراکی 180 mg (قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • داروسازی ابوریحان
 • رینوفکس قرص خوراکی 60 mg (قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • رینوفکس قرص خوراکی 180 mg (قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • رینوفکس قرص خوراکی 120 mg (قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • غذا آوران تست
 • تلفنادین قرص خوراکی 120 mg (قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • نیل فارمد
 • نیل فست قرص خوراکی 180 mg (قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • نیل فست قرص خوراکی 120 mg (قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • کوشان فارمد
 • فکسارلا قرص خوراکی 180 mg (قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • فکسارلا قرص خوراکی 120 mg (قرص فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • داروئی امید بهبود
 • الگراکس سوسپانسیون خوراکی 30 mg/5mL 100mL(سوسپانسیون فکسوفنادین هیدروکلراید)
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.

  اشکال دارویی فکسوفنادین

  30 mg/ml

  سوسپانسیون

  120 mg

  قرص

  180 mg

  قرص

  30 mg

  قرص

  60 mg

  قرص


  داروهای مرتبط