فاکتور 7

Factor VII
Factor VII
نام های تجاری خارجی

Brand Names: US 

  • NovoSeven RT

Brand Names: Canada 

  • Niastase;
  •  
  • Niastase RT
دسته دارویی

 

  • Antihemophilic Agent

ترکیب ضد هموفیلی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی

 

It is not known if factor VIIa (recombinant) is excreted in breast milk. Due to the potential for serious adverse reactions in the nursing infant, the manufacturer recommends that a decision be made whether to discontinue nursing or to discontinue the drug, taking into account the importance of treatment to the mother.

اشکال دارویی موجود در ایران

600 U

INJECTION, POWDER, For SOLUTION


داروهای مرتبط