اتومیدیت

Etomidate
Etomidate

موارد استفاده اتومیدیت

القا و حفظ بیهوشی کامل

نام های تجاری خارجی
 • Amidate®
دسته دارویی

بیحس کننده عمومی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی
B.braun Medical S.r.l.
 • اتومیدیت(محلول تزریقی اتومیدیت)
 • B. Braun Melsungen Ag
 • اتومیدیت لیپورو 2 میلی گرم در میلی لیتر(محلول تزریقی اتومیدیت)
 • اتومیدات لیپورو 2 میلی گرم در میلی لیتر(محلول تزریقی اتومیدیت)
 • اتومیدیت لیپورو 2 میلی گرم در میلی لیتر(محلول تزریقی اتومیدیت)
 • اتومیدیت 2 میلی گرم(محلول تزریقی اتومیدیت)
 • اتومیدات لیپرو 20 میلی گرم در 10 میلی لیتر ویال(محلول تزریقی اتومیدیت)
 • B Braun Co
 • اتومیدیت 20 میلی گرم در 10 میلی لیتر(محلول تزریقی اتومیدیت)
 • Janssen Cilag
 • اتومیدیت20میلیگرم در 10میلی لیتر(محلول تزریقی اتومیدیت)
 • هایپنومیدیت (اتومیدیت) 2 میلیگرم در میلی لیتر 10میلی لیتر(محلول تزریقی اتومیدیت)
 • Janssen-cilag
 • هیپنومیدیت 2میلی گرم در 1 میلی لیتر(محلول تزریقی اتومیدیت)
 • آمپول تزریقی هیپنومیدت 2 میلی گرم / 1میلی لیتر(محلول تزریقی اتومیدیت)
 • هیپنومیدیت 20 میلی گرم بر 10 میلی لیتر آمپول(محلول تزریقی اتومیدیت)
 • هیپنومیدیت 2 میلی گرم در میلی لیتر(محلول تزریقی اتومیدیت)
 • داروسازی ابوریحان
 • امیدیت 20میلی گرم در 10میلی لیتر(محلول تزریقی اتومیدیت)
 • B. Braun
 • آمپول اتومیدیتو لیپورو 20 میلی گرم / 10 میلی لیتر(محلول تزریقی اتومیدیت)
 • B.braun
 • اتومیداتو(محلول تزریقی اتومیدیت)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  2 mg/ml

  تزریقی


  داروهای مرتبط