اتینیل استرادیول

Ethinylestradiol
Ethinylestradiol
نام های تجاری خارجی
دسته دارویی

Estrogens, Contraceptive

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی
داروسازی ابوریحان
  • اتینیل استرادیول قرص خوراکی 0.5 mg (قرص اتینیل استرادیول)
  • اتینیل استرادیول قرص خوراکی 0.05 mg (قرص اتینیل استرادیول)
  • فمیکا قرص خوراکی 2 mg/0.03 mg (قرص داینوژست/اتینیل استرادیول)
  • دارو سازی آتی فارمد
  • بلاژست قرص خوراکی 2 mg/0.03 mg (قرص داینوژست/اتینیل استرادیول)