الوسولفاز آلفا

Elosulfase alfa
Elosulfase alfa
نام های تجاری خارجی

Vimizim

دسته دارویی

Enzyme

آنزیم

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

It is not known if elosulfase alfa is excreted into breast milk. The manufacturer recommends that caution be used if administered to nursing women. The pregnancy registry also collects data from women using elosulfase alfa for the treatment of MPS IVA and who are breast-feeding.