ادتات کلسیم دی‌سدیم

Edetate Calcium Disodium
Edetate CALCIUM Disodium

موارد استفاده ادتات کلسیم دی‌سدیم

درمان مسمومیت با سرب حاد و مزمن نشانه‌دار

نام های تجاری خارجی
 • Calcium Disodium Versenate®
دسته دارویی

عامل شلاته کننده

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

B

شیردهی

If present in breast milk, oral absorption of edetate CALCIUM disodium is poor (<5%) which would limit exposure to a nursing infant. However, edetate CALCIUM disodium is not used orally because it may increase lead absorption from the GI tract. The amount of lead in breast milk may range from 0.6% to 3% of the maternal serum concentration. Women with confirmed blood lead levels ≥40 mcg/dL should not initiate breast-feeding; pumping and discarding breast milk is recommended until blood lead levels are <40 mcg/dL, at which point breast-feeding may resume (CDC, 2010). Calcium supplementation may reduce the amount of lead in breast milk.

Serb
 • ادتات کلسیم دی سدیم صرب تزریقی پرنترال 50 mg/1mL 10mL(تزریقی ادتات کلسیم دی سدیم)
 • Samarth Life Sciences Pvt. Ltd
 • ادتات کلسیم دی سدیم تزریقی پرنترال 200 mg/1mL 5mL(تزریقی ادتات کلسیم دی سدیم)
 • کل-ارسودیت تزریقی پرنترال 200 mg/1mL 5mL(تزریقی ادتات کلسیم دی سدیم)
 • Liv-bio-pharma
 • لیوودیت تزریقی پرنترال 200 mg/1mL 5mL(تزریقی ادتات کلسیم دی سدیم)
 • Monico S.p.a.
 • سودیو ادتاتو تزریقی پرنترال 50 mg/1mL 10mL(تزریقی ادتات کلسیم دی سدیم)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  50 mg/ml

  تزریقی