آلبومین (انسانی)

Albumin (Human)
Albumin (Human)
نام های تجاری خارجی

Brand Names: US 

 • Albuked 25;
 •  
 • Albuked 5;
 •  
 • Albumin-ZLB;
 •  
 • Albuminar-25;
 •  
 • Albuminar-5;
 •  
 • AlbuRx;
 •  
 • Albutein;
 •  
 • Buminate;
 •  
 • Flexbumin;
 •  
 • Human Albumin Grifols;
 •  
 • Kedbumin;
 • Plasbumin-25;
 •  
 • Plasbumin-5

Brand Names: Canada 

 • Alburex-25;
 •  
 • Alburex-5;
 •  
 • Albutein 25%;
 •  
 • Albutein 5%;
 • Octalbin 25%;
 •  
 • Octalbin 5%;
 •  
 • Plasbumin-25;
 •  
 • Plasbumin-5
دسته دارویی
بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

Endogenous albumin is found in breast milk. The manufacturer recommends that caution be exercised when administering albumin to nursing women.

Baxter
 • آلبومین انسانی محلول تزریقی پرنترال 20 % 50mL(محلول تزریقی آلبومین انسانی)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  25 %

  محلول تزریقی

  20 %,ml

  محلول تزریقی

  20 %,ml

  محلول تزریقی

  20 %,ml

  محلول تزریقی

  20 %,ml

  محلول تزریقی

  20 %,ML

  محلول تزریقی

  5 %,ML

  محلول تزریقی

  5 %,ml

  محلول تزریقی

  5 %,ml

  محلول تزریقی


  داروهای مرتبط