توکسوئید تتانوس و دیفتری جذب سطحی شده (Td)

Diphteria+Tetanus toxoids Adsorbed (Td)
Diphtheria and Tetanus Toxoids
نام های تجاری خارجی
  • Decavac® [DSC]
  • Tenivac™
دسته دارویی

واکسن، غیر فعال (باکتریایی)

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

Inactivated vaccines do not affect the safety of breast-feeding for the mother or the infant. Breast-feeding infants should be vaccinated according to the recommended schedules (CDC, 60[2], 2011).

اشکال دارویی موجود در ایران

-

تزریقی


داروهای مرتبط