توکسوئید دیفتری+توکسوئید تتانوس+سیاه سرفه+هموفیلوس آنفولانزا نوع B+واکسن هپاتیت B

Diphteria Toxoid+Tetanus Toxoid+Pertussis+Haemophilus Influenza Type B+Hepatitis B Vaccine
Diphtheria and Tetanus Toxoids, Acellular Pertussis, Hepatitis B (Recombinant), Poliovirus (Inactivated), and Haemophilus influenzae B Conjugate (Adsorbed) Vaccine
نام های تجاری خارجی
دسته دارویی

واکسن، غیرفعال (باکتریایی، ویروسی)

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی

Not indicated for use in breast-feeding women.

اشکال دارویی موجود در ایران

-

تزریقی


داروهای مرتبط