توکسوئید دیفتری+توکسوئید تتانوس+سیاه سرفه+هموفیلوس آنفولانزا نوع B

Diphteria Toxoid+Tetanus Toxoid+Pertussis+Haemophilus Influenza Type B
Diphtheria and Tetanus Toxoids, and Acellular Pertussis Vaccine
Haemophilus b Conjugate Vaccine

موارد استفاده توکسوئید دیفتری+توکسوئید تتانوس+سیاه سرفه+هموفیلوس آنفولانزا نوع B

واکسن هموفیلوس انفلوانزا تیپ بی، جهت ایمنی سازی کودکان در برابر بیماری های غیر تهاجمی ایجاد شده توسط هموفیلوس آنفولانزا بی تجویز می گردد.

کمیته ایمنی سازی، واکسیناسیون مداوم کلیه کودکان را در برابر این عامل تا قبل از ۵ سالگی توصیه می کند.

داده های کافی جهت استفاده در سایر کودکان و بزرگسالان با شرایط مزمن وابسته به افزایش خطر این بیماری، وجود ندارد؛ هر چند که ممکن است استفاده از یک تک دز به کودکان بزرگتر و بزرگسالان که در کودکی واکسیناسیون را انجام نداده اند و دارای شرایط مزمن (مثل برداشت طحال، بیماری داسی شکل، لوکمیا، عفونت ایدز) وابسته به افزایش خطر بیماری هستند، ممکن است مورد توجه قرار گیرد.

نام های تجاری خارجی
  • Adacel®
  • Boostrix®
  • Daptacel®
  • Infanrix®
  • ActHIB®
  • Hiberix®
  • PedvaxHIB®
دسته دارویی

واکسن، غیر فعال (باکتریایی)

واکسن، غیر فعال (باکتریایی)

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

Breast-feeding is not a contraindication to vaccine administration. Women who have not previously had a dose of Tdap should receive a dose postpartum to help prevent pertussis in infants <12 months of age (CDC, 57[RR 4], 2008; CDC, 60[41], 2011). Inactivated vaccines do not affect the safety of breast-feeding for the mother or the infant. Breast-feeding infants should be vaccinated according to the recommended schedules (CDC, 60[2], 2011).

اشکال دارویی موجود در ایران

-

تزریقی


داروهای مرتبط