توکسوئید دیفتری+توکسوئید تتانوس+سیاه سرفه

Diphteria Toxoid+Tetanus Toxoid+Pertussis

مشخصات داروی توکسوئید دیفتری+توکسوئید تتانوس+سیاه سرفه


 • نام های تجاری خارجی Diphteria Toxoid+Tetanus Toxoid+Pertussis
  • Adacel®
  • Boostrix®
  • Daptacel®
  • Infanrix®
 • دسته دارویی توکسوئید دیفتری+توکسوئید تتانوس+سیاه سرفه
 • مصرف توکسوئید دیفتری+توکسوئید تتانوس+سیاه سرفه در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.
 • مصرف توکسوئید دیفتری+توکسوئید تتانوس+سیاه سرفه در شیردهی
 • ترشح این دارو در شیر مشخص نشده است بنابراین با احتیاط مصرف کنید.

توصیه مصرف توکسوئید دیفتری+توکسوئید تتانوس+سیاه سرفه


 • Diphtheria and Tetanus Toxoids, and Acellular Pertussis Vaccine
به اشتراک بگذارید

اشکال دارویی توکسوئید دیفتری+توکسوئید تتانوس+سیاه سرفه

-

تزریقی


داروهای مرتبط