آنتی توکسین دیفتری اسبی

Diphteria Antitoxin Equine
Botulism Antitoxin (Equine)
نام های تجاری خارجی
دسته دارویی
بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی
Premium Serums and Vaccines Pvt.Ltd. (PSVPL)
  • دیفتریا آنتی توکسین محلول تزریقی تزریقی 1000 [iU]/1mL 10mL(محلول تزریقی دیفتریا آنتی توکسین اکوئین)
  • Certain medicines should not be used at or around the time of eating food or eating certain types of food since interactions may occur. Using alcohol or tobacco with certain medicines may also cause interactions to occur. Discuss with your healthcare professional the use of your medicine with food, alcohol, or tobacco.

    اشکال دارویی موجود در ایران

    -

    تزریقی


    داروهای مرتبط