دیفنوکسیلات

Diphenoxylate
Diphenoxylate
نام های تجاری خارجی

Lomotil

دسته دارویی

Antidiarrheal

ضد اسهال

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی

Atropine is present in breast milk; diphenoxylic acid may be present in breast milk. The manufacturer recommends that caution be exercised when administering diphenoxylate/atropine to breastfeeding women. Refer to individual agents.

داروسازی تهران شیمی
  • دیفنوکسیلات(قرص دیفنوکسیلات)
  • داروسازی خوارزمی
  • دیفنوکسیلات 2/5 میلی گرم(قرص دیفنوکسیلات)
  • داروئی آرایشی و بهداشتی مینو
  • دیفنوکسیلات مینو 2/5 میلی گرم(قرص دیفنوکسیلات)
  • دارو سازی حکیم
  • دیفنوکیم 2/5 میلی گرم(قرص دیفنوکسیلات)