دی‌هیدروتاکیسترول

Dihydrotachysterol
Dihydrotachysterol
نام های تجاری خارجی
دسته دارویی
بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی
Teofarma
 • آتیتن 1میلی گرم/میلی لیتر قطره خوراکی(قطره، محلول دی هیدرو تاکی استرول)
 • آتی تن 15 میلی لیتر قطره(قطره، محلول دی هیدرو تاکی استرول)
 • ایتیتن (دیهیدروتاکیسترول) 1 میلیگرم در میلیتر، 15 میلیلیتر ،قطره خوراکی(قطره، محلول دی هیدرو تاکی استرول)
 • Intrapharm Laboratories Ltd
 • ای تی تن 0.025%(محلول دی هیدرو تاکی استرول)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  0.25 .mg/ml

  محلول


  داروهای مرتبط