دایجستیو

Digestive
Pancrelipase
Simethicone

موارد استفاده دایجستیو

جهت نفخ

نحوه مصرف دایجستیو

بایستی بعد از غذا استفاده شود. 

نام های تجاری خارجی
 • Creon®
 • Pancreaze™
 • Pancrelipase™
 • Zenpep®
 • Equalizer Gas Relief [OTC]
 • Gas Free Extra Strength [OTC]
 • Gas Relief Ultra Strength [OTC]
 • Gas-X® Children's Tongue Twisters™ [OTC]
 • Gas-X® Extra Strength [OTC]
 • Gas-X® Maximum Strength [OTC]
 • Gas-X® Thin Strips™ [OTC]
 • Gas-X® [OTC]
 • Gax-X® Infant [OTC]
 • Infantaire Gas [OTC]
 • Infants Gas Relief Drops [OTC]
 • Little Tummys® Gas Relief [OTC]
 • Mi-Acid Gas Relief [OTC]
 • Mylanta® Gas Maximum Strength [OTC]
 • Mylicon® Infants' [OTC]
 • Phazyme® Ultra Strength [OTC]
دسته دارویی

آنزیم

ضد نفخ

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

Systemic absorption and concentration into the breast milk is unlikely, but unknown.

پور سینا
 • دایجستیو قرص انتریک کوتد خوراکی 40 mg/6000 [iU]/10500 [iU]/600 [iU] (قرص انتریک کوتد دایجستیو)
 • داروسازی تهران شیمی
 • اونانزیم قرص انتریک کوتد خوراکی 40 mg/6000 [iU]/10500 [iU]/600 [iU] (قرص انتریک کوتد دایجستیو)
 • Food: Avoid placing contents of opened capsules on alkaline food; pancrelipase may impair absorption of oral iron.

  اشکال دارویی موجود در ایران

  -

  قرص آهسته رهش


  داروهای مرتبط