دکسترومتورفان

Dextromethorphan
Dextromethorphan

موارد استفاده دکسترومتورفان

درمان علامتی سرفه‌ای که بر اثر سرماخوردگی یا محرکهای استنشاقی به وجود آمده است.

نحوه مصرف دکسترومتورفان

برخی فراورده‌ها ممکن است حاوی سدیم باشند.

نام های تجاری خارجی
 • Creo-Terpin® [OTC]
 • Creomulsion® Adult Formula [OTC]
 • Creomulsion® for Children [OTC]
 • Delsym® [OTC]
 • Father John's® [OTC]
 • Hold® DM [OTC]
 • Nycoff [OTC]
 • PediaCare® Children's Long-Acting Cough [OTC]
 • Robafen Cough [OTC]
 • Robitussin® Children's Cough Long-Acting [OTC]
 • Robitussin® Cough Long Acting [OTC] [DSC]
 • Robitussin® CoughGels™ Long-Acting [OTC] [DSC]
 • Robitussin® Lingering Cold Long-Acting Cough [OTC]
 • Robitussin® Lingering Cold Long-Acting CoughGels® [OTC]
 • Scot-Tussin® Diabetes [OTC]
 • Silphen-DM [OTC]
 • Triaminic Thin Strips® Children's Long Acting Cough [OTC]
 • Triaminic® Children's Cough Long Acting [OTC]
 • Trocal® [OTC] [DSC]
 • Vicks® 44® Cough Relief [OTC]
 • Vicks® DayQuil® Cough [OTC]
 • Vicks® Nature Fusion™ Cough [OTC]
دسته دارویی

ضد سرفه

آنتاگونیست گیرنده NMDA) N-Methyl-D-Aspartate)

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی
پور سینا
 • دکسترومتورفان قرص خوراکی 15 mg (قرص دکسترومتورفان هیدروبروماید)
 • دکسترومتورفان/گایافنزین/فنیل افرین شربت خوراکی 30 mg/200 mg/10 mg/5mL 60mL(شربت دکسترومتورفان / گایافنزین / فنیل افرین)
 • داروسازی زهراوی
 • دکسترومتورفان کپسول حاوی مایع خوراکی 15 mg (کپسول حاوی مایع دکسترومتورفان هیدروبروماید)
 • داروسازی دانا
 • ژلوکاف کپسول حاوی مایع خوراکی 15 mg (کپسول حاوی مایع دکسترومتورفان هیدروبروماید)
 • داروسازی اکسیر
 • دکسترومتورفان شربت خوراکی 15 mg/5mL 60mL(شربت دکسترومتورفان هیدروبروماید)
 • دکسترومتورفان شربت خوراکی 15 mg/5mL 120mL(شربت دکسترومتورفان هیدروبروماید)
 • نیک سامان دارو
 • دکسترومتورفان نیکسادا شربت خوراکی 15 mg/5mL 60mL(شربت دکسترومتورفان هیدروبروماید)
 • الحاوی
 • دکسترومتورفان-الحاوی شربت خوراکی 15 mg/5mL 60mL(شربت دکسترومتورفان هیدروبروماید)
 • دکس دیبت شربت خوراکی 15 mg/5mL 120mL(شربت دکسترومتورفان هیدروبروماید)
 • دکسترومتورفان پی-الحاوی شربت خوراکی 15 mg/30 mg/5mL (شربت دکسترومتورفان / سودوافدرین)
 • دکسترومتورفان-الحاوی محلول، قطره خوراکی 4 mg/1mL 15mL(محلول، قطره دکسترومتورفان هیدروبروماید)
 • داروسازی خوارزمی
 • برينيل شربت خوراکی 15 mg/5mL 60mL(شربت دکسترومتورفان هیدروبروماید)
 • ليتو خوارزمي برينيل شربت خوراکی 15 mg/5mL 120mL(شربت دکسترومتورفان هیدروبروماید)
 • استامینوفن/کلرفنیرآمین/دکسترومتورفان/فنیل افرین شربت خوراکی 160 mg/1 mg/5 mg/2.5 mg/5mL 60mL(شربت استامینوفن / کلرفنیرامین / دکسترومتورفان / فنیل افرین)
 • رامو فارمین
 • دکسترورامین شربت خوراکی 15 mg/5mL 60mL(شربت دکسترومتورفان هیدروبروماید)
 • دکسترورامین-پی شربت خوراکی 15 mg/30 mg/5mL (شربت دکسترومتورفان / سودوافدرین)
 • لابراتوار دارو سازی آرایشی و بهداشتی مینا سهامی
 • دکسترومتورفان پی شربت خوراکی 15 mg/30 mg/5mL (شربت دکسترومتورفان / سودوافدرین)
 • عماد درمان پارس
 • دکسترومتورفان پی-عماد شربت خوراکی 15 mg/30 mg/5mL (شربت دکسترومتورفان / سودوافدرین)
 • دکسترومتورفان-عماد شربت خوراکی 15 mg/5mL 60mL(شربت دکسترومتورفان هیدروبروماید)
 • داروسازی رها اصفهان
 • پزوفان شربت خوراکی 15 mg/30 mg/5mL (شربت دکسترومتورفان / سودوافدرین)
 • ستادین دی-سی شربت خوراکی 160 mg/1 mg/5 mg/2.5 mg/5mL 200mL(شربت استامینوفن / کلرفنیرامین / دکسترومتورفان / فنیل افرین)
 • داروسازی تولید دارو
 • فور کلد تیدی شربت خوراکی 160 mg/1 mg/5 mg/2.5 mg/5mL 120mL(شربت استامینوفن / کلرفنیرامین / دکسترومتورفان / فنیل افرین)
 • دکستوفان محلول، قطره خوراکی 4 mg/1mL 15mL(محلول، قطره دکسترومتورفان هیدروبروماید)
 • داروسازی امین
 • دکستا کلد سی شربت خوراکی 160 mg/1 mg/5 mg/2.5 mg/5mL 60mL(شربت استامینوفن / کلرفنیرامین / دکسترومتورفان / فنیل افرین)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  15 mg

  قرص

  15 mg

  کپسول نرم

  15 mg/ml

  شربت

  4 mg/ml

  محلول/قطره


  داروهای مرتبط