دکسترومتورفان

Dextromethorphan
Dextromethorphan

موارد استفاده دکسترومتورفان

درمان علامتی سرفه‌ای که بر اثر سرماخوردگی یا محرکهای استنشاقی به وجود آمده است.

نحوه مصرف دکسترومتورفان

برخی فراورده‌ها ممکن است حاوی سدیم باشند.

نام های تجاری خارجی
 • Creo-Terpin® [OTC]
 • Creomulsion® Adult Formula [OTC]
 • Creomulsion® for Children [OTC]
 • Delsym® [OTC]
 • Father John's® [OTC]
 • Hold® DM [OTC]
 • Nycoff [OTC]
 • PediaCare® Children's Long-Acting Cough [OTC]
 • Robafen Cough [OTC]
 • Robitussin® Children's Cough Long-Acting [OTC]
 • Robitussin® Cough Long Acting [OTC] [DSC]
 • Robitussin® CoughGels™ Long-Acting [OTC] [DSC]
 • Robitussin® Lingering Cold Long-Acting Cough [OTC]
 • Robitussin® Lingering Cold Long-Acting CoughGels® [OTC]
 • Scot-Tussin® Diabetes [OTC]
 • Silphen-DM [OTC]
 • Triaminic Thin Strips® Children's Long Acting Cough [OTC]
 • Triaminic® Children's Cough Long Acting [OTC]
 • Trocal® [OTC] [DSC]
 • Vicks® 44® Cough Relief [OTC]
 • Vicks® DayQuil® Cough [OTC]
 • Vicks® Nature Fusion™ Cough [OTC]
دسته دارویی

ضد سرفه

آنتاگونیست گیرنده NMDA) N-Methyl-D-Aspartate)

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی
داروئی آرایشی و بهداشتی مینو
 • دکسترومتورفان 15میلی گرم(کپسول حاوی مایع دکسترومتورفان هیدروبروماید)
 • داروسازی رها اصفهان
 • دکسترومتورفان 15 میلی گرم در 5 میلی لیتر(شربت دکسترومتورفان هیدروبروماید)
 • پور سینا
 • دکسترومتورفان 15میلی گرم(قرص دکسترومتورفان هیدروبروماید)
 • دکسترومتورفان 15 میلی گرم در 5 میلی لیتر-60 میلی لیتر(شربت دکسترومتورفان هیدروبروماید)
 • نیک سامان دارو
 • دکسترومتورفان نیکسادا60 میلی لیتر(شربت دکسترومتورفان هیدروبروماید)
 • لابراتوار های دنیای بهداشت
 • دکسترومتورفان 15 میلی گرم در 5 میلی لیتر(شربت دکسترومتورفان هیدروبروماید)
 • داروسازی تولید دارو
 • دکسترومتورفان 15 میلی گرم در 5 میلی لیتر 60 میلی لیتر(شربت دکسترومتورفان هیدروبروماید)
 • دکستوفان 4میلی گرم در 1 میلی لیتر 15میلی لیتر(قطره، محلول دکسترومتورفان هیدروبروماید)
 • البرز دارو
 • دکسترومتورفان 15 میلی گرم در 5 میلی لیتر 60 میلی لیتر(شربت دکسترومتورفان هیدروبروماید)
 • داروسازی خوارزمی
 • دکسترومتورفان 15 میلی گرم در 5 میلی لیتر 60 میلی لیتر(شربت دکسترومتورفان هیدروبروماید)
 • برينيل 15 میلی گرم در 5 میلی لیتر 60 میلی لیتر(شربت دکسترومتورفان هیدروبروماید)
 • داروسازی اکسیر
 • دکسترومتورفان 15 میلی گرم در 5 میلی لیتر-120 میلی لیتر(شربت دکسترومتورفان هیدروبروماید)
 • دکسترومترفان 15 میلی گرم در 5 میلی لیتر-60 میلی لیتر(شربت دکسترومتورفان هیدروبروماید)
 • الحاوی
 • دکسترومتورفان-الحاوی 4 میلی گرم در 1میلی لیتر 15میلی لیتر خوراکی(قطره، محلول دکسترومتورفان هیدروبروماید)
 • دکسترومتورفان-الحاوی 15 میلی گرم در 5 میلی لیتر 60میلی لیتر(شربت دکسترومتورفان هیدروبروماید)
 • دکس دیبت(شربت دکسترومتورفان هیدروبروماید)
 • داروسازی دانا
 • ژلوکاف 15 میلی گرم(کپسول حاوی مایع دکسترومتورفان هیدروبروماید)
 • رامو فارمین
 • دکسترورامین 15میلی گرم در 5 میلی لیتر(شربت دکسترومتورفان هیدروبروماید)
 • داروسازی زهراوی
 • دکسترومتورفان 15میلی گرم(کپسول حاوی مایع دکسترومتورفان هیدروبروماید)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  15 mg

  قرص

  15 mg

  کپسول نرم

  15 mg/ml

  شربت

  4 mg/ml

  محلول/قطره


  داروهای مرتبط