دانوروبیسین

Daunorubicin

مشخصات داروی دانوروبیسین


 • نام های تجاری خارجی Daunorubicin
  • Cerubidine;
  •  
  • Daunorubicin Hydrochloride for Injection
 • دسته دارویی دانوروبیسین
 • مصرف دانوروبیسین در بارداری

توصیه مصرف دانوروبیسین


 • Daunorubicin

محصولات تجاری دانوروبیسین در ایران


Pfizer Australia Pty Limited
 • دانوروبیسین محلول تزریقی پرنترال 2 mg/1mL 10mL(محلول تزریقی دانوروبیسین هیدروکلراید)
 • Cipla
 • دونوروبیسین پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 20 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی دانوروبیسین (بصورت هیدروکلراید))
 • Cipla Ltd
 • دانوتک پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 20 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی دانوروبیسین (بصورت هیدروکلراید))
 • Pfizer Italia Srl
 • دانوبلاستینا پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 20 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی دانوروبیسین (بصورت هیدروکلراید))
 • دائونومایسین پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 20 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی دانوروبیسین (بصورت هیدروکلراید))
 • Korea United Pharm
 • دونوسین پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 20 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی دانوروبیسین (بصورت هیدروکلراید))
 • Kocak Farma
 • دانوسین پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 20 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی دانوروبیسین (بصورت هیدروکلراید))
 • برچسب دانوروبیسین


  به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی دانوروبیسین

  20 mg

  پودر برای تزریق