دانوروبیسین

Daunorubicin
Daunorubicin
نام های تجاری خارجی
 • Cerubidine;
 •  
 • Daunorubicin Hydrochloride for Injection
دسته دارویی

 • Antineoplastic Agent, Anthracycline;
 •  
 • Antineoplastic Agent, Topoisomerase II Inhibitor

ترکیب ضد نئوپلاسم، آنتراسیکلین

ترکیب ضد نئوپلاسم، مهارکننده‌ی توپوایزومراز ll

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی

It is not known if daunorubicin is present into breast milk. Due to the potential for serious adverse reactions in the breastfed infant, the manufacturer recommends a decision be made whether to discontinue breastfeeding or to discontinue the drug, taking into account the importance of treatment to the mother.

Pfizer Australia Pty Limited
 • دانوروبیسین محلول تزریقی پرنترال 2 mg/1mL 10mL(محلول تزریقی دانوروبیسین هیدروکلراید)
 • Cipla
 • دونوروبیسین پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 20 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی دانوروبیسین (بصورت هیدروکلراید))
 • Cipla Ltd
 • دانوتک پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 20 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی دانوروبیسین (بصورت هیدروکلراید))
 • Pfizer Italia Srl
 • دانوبلاستینا پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 20 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی دانوروبیسین (بصورت هیدروکلراید))
 • دائونومایسین پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 20 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی دانوروبیسین (بصورت هیدروکلراید))
 • Korea United Pharm
 • دونوسین پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 20 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی دانوروبیسین (بصورت هیدروکلراید))
 • Kocak Farma
 • دائونوزین پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 20 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی دانوروبیسین (بصورت هیدروکلراید))