داپوکستین

Dapoxetine
Dapoxetine
نام های تجاری خارجی
دسته دارویی

Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI)

مهارکننده‌ی انتخابی بازجذب سروتونین (SSRI)

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی
لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا
 • داپوکستین قرص خوراکی 60 mg (قرص داپوکستین (بصورت هیدروکلراید))
 • داروسازی امین
 • داپوتنس قرص خوراکی 60 mg (قرص داپوکستین (بصورت هیدروکلراید))
 • داپوتنس قرص خوراکی 30 mg (قرص داپوکستین (بصورت هیدروکلراید))
 • پارس دارو
 • داکسوپیل قرص خوراکی 60 mg (قرص داپوکستین (بصورت هیدروکلراید))
 • داکسوپیل قرص خوراکی 30 mg (قرص داپوکستین (بصورت هیدروکلراید))
 • داروسازی کوثر
 • داپيكو قرص خوراکی 60 mg (قرص داپوکستین (بصورت هیدروکلراید))
 • داپوكستين قرص خوراکی 30 mg (قرص داپوکستین (بصورت هیدروکلراید))
 • کارخانجات دارو پخش
 • داپوکستین قرص خوراکی 30 mg (قرص داپوکستین (بصورت هیدروکلراید))
 • داروسازی اکسیر
 • داپوکستین-اکسیر قرص خوراکی 30 mg (قرص داپوکستین (بصورت هیدروکلراید))
 • سبحان دارو
 • اجادیلی قرص خوراکی 30 mg (قرص داپوکستین (بصورت هیدروکلراید))
 • الحاوی
 • داپوژیل قرص خوراکی 30 mg (قرص داپوکستین (بصورت هیدروکلراید))
 • پور سینا
 • داپوکسینا قرص خوراکی 30 mg (قرص داپوکستین (بصورت هیدروکلراید))
 • دارو سازی طب مفید نیکان
 • داپرولانگ قرص خوراکی 30 mg (قرص داپوکستین (بصورت هیدروکلراید))
 • البرز دارو
 • آلداپوکس قرص خوراکی 30 mg (قرص داپوکستین (بصورت هیدروکلراید))
 • داروسازی ابوریحان
 • داپودیلی قرص خوراکی 30 mg (قرص داپوکستین (بصورت هیدروکلراید))
 • تدبیر کالای جم
 • اگزیرکت قرص خوراکی 30 mg (قرص داپوکستین (بصورت هیدروکلراید))
 • کیش مدیفارم
 • داپودکس قرص خوراکی 30 mg (قرص داپوکستین (بصورت هیدروکلراید))
 • داروسازی سامی ساز
 • دیلی پوکس قرص خوراکی 30 mg (قرص داپوکستین (بصورت هیدروکلراید))
 • داروسازی تهران دارو
 • داپوفورس قرص خوراکی 30 mg (قرص داپوکستین (بصورت هیدروکلراید))
 • Berlin-chemie
 • پریلیگی قرص خوراکی 30 mg (قرص داپوکستین (بصورت هیدروکلراید))
 • به شاد دارو
 • داپونزا قرص خوراکی 30 mg (قرص داپوکستین (بصورت هیدروکلراید))
 • ایران دارو
 • داپوگرا قرص خوراکی 30 mg (قرص داپوکستین (بصورت هیدروکلراید))
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  30 mg

  قرص

  60 mg

  قرص


  داروهای مرتبط