داکلاتاسویر

Daclatasvir
Daclatasvir
نام های تجاری خارجی

Brand Names: US 

 • Daklinza

Brand Names: Canada 

 • Daklinza
دسته دارویی

 

 • Antihepaciviral, NS5A Inhibitor;
 •  
 • NS5A Inhibitor

ضد ویروس هپاتیت، مهارکننده‌ی NS5A

مهارکننده‌ی NS5A

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی

 

It is not known if daclatasvir is excreted into breast milk. According to the manufacturer, the decision to breastfeed during therapy should take into account the risk of exposure to the infant and the benefits of treatment to the mother. Breast-feeding is not linked to the spread of hepatitis C virus; however, if nipples are cracked or bleeding, breast-feeding is not recommended (CDC [Workowski 2015]).

Kwality Pharmaceuticals Ltd.
 • داکلاتاسویر قرص خوراکی 60 mg (قرص داکلاتاسویر)
 • داکلاتاسویر قرص خوراکی 30 mg (قرص داکلاتاسویر)
 • باختر بیوشیمی
 • داکلی بایوکس قرص خوراکی 30 mg (قرص داکلاتاسویر)
 • داکلی بایوکس قرص خوراکی 60 mg (قرص داکلاتاسویر)
 • سوداکویر قرص خوراکی 60 mg/400 mg (قرص داکلاتاسویر / سوفوسبوویر)
 • صنعت دارویی شاری
 • داکلاویر شاری قرص خوراکی 30 mg (قرص داکلاتاسویر)
 • داکلاویر شاری قرص خوراکی 60 mg (قرص داکلاتاسویر)
 • توسعه بازرگانی دارویی سبحان
 • داتکس قرص خوراکی 60 mg/400 mg (قرص داکلاتاسویر / سوفوسبوویر)
 • فن آوران روژان محقق دارو
 • سووداک قرص خوراکی 60 mg/400 mg (قرص داکلاتاسویر / سوفوسبوویر)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  30 mg

  قرص

  60 mg

  قرص


  داروهای مرتبط